4518_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4518
Overraskende økning i garantert sparing
statistikk
2008-01-11T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansernovember 2007

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Overraskende økning i garantert sparing

Plasseringer i innskudd med børsavkastning steg fra oktober til november i fjor, dette på tross av økt negativt fokus på denne typen spareprodukter i en lengre periode.

I oktober 2007 var det en nedgang i plasseringer og utlån til plasseringer i garanterte spareprodukter. Nedgangen ble til en viss grad tilskrevet økt negativt mediefokus på denne typen spareprodukter, og fortsatt negativt fokus var ventet å påvirke etterspørselen også i påfølgende måneder. Tall fra november i fjor viser imidlertid en liten vekst både i plasseringer i garanterte spareprodukter, og i lånefinansieringen av disse.

Garanterte innskudd står for økningen

Bankenes tall for kundenes plasseringer i garanterte spareprodukter viste ved utgangen av november en samlet investering på 37 milliarder kroner. Av dette utgjorde innskudd med børsavkastning 29,2 milliarder, mens indeksobligasjoner stod for de resterende 7,8 milliardene. Innskudd med børsavkastning steg dermed med hele 1,4 milliarder fra oktober til november 2007, men er redusert med 2 milliarder fra november i 2006. Plasseringer i indeksobligasjoner har, med få unntak, vært i nedgang siden desember 2005, så også i november i fjor. Sammenlignet med oktober i 2007 er plasseringene i indeksobligasjoner redusert med om lag 500 millioner, og fra november 2006 er de redusert med hele 6,3 milliarder.

Banker. Garanterte spareprodukter, utlån til garanterte spareprodukter og utlånsandeler. November 2006-november 2007
Periode    Innskudd med
   børsavkastning
Indeks-
   obligasjoner
Sum Utlån til Utlånsandel i prosent
Innskudd med
   børsavkastning
Indeks-
   obligasjoner
Sum    Total Innskudd med
   børsavkastning
Indeks-
   obligasjoner1
2006:11 31 242 14 021          45 263 17 256 16 041        33 297 74 55  114
2006:12 32 548 13 262 45 810 18 054 15 969 34 023 74 55  120
2007:01 30 066 13 112 43 178 16 213 15 935 32 148 74 54  122
2007:02 30 572 13 267 43 839 16 809 15 870 32 679 75 55  120
2007:03 31 317 12 741 44 058 17 410 15 512 32 922 75 56  122
2007:04 32 082 12 382 44 464 17 715 15 063 32 778 74 55  122
2007:05 32 606 11 541 44 147 18 678 14 441 33 119 75 57  125
2007:06 30 965 11 212 42 177 17 475 14 313 31 788 75 56  128
2007:07 30 912 10 882 41 794 18 270 14 125 32 395 78 59  130
2007:08 30 692 10 934 41 626 18 183 14 024 32 207 77 59  128
2007:09 30 033 8 986 39 019 18 303 13 725 32 028 82 61  153
2007:10 27 884 8 277 36 161 17 098 13 030 30 128 83 61  157
2007:11 29 249 7 751 37 000 18 001 12 771 30 772 83 62  165
1  Vi ser kun på banker i Norge. Som man kan se på tallene for indeksobligasjoner, er lånefinansieringen større enn 100 prosent. Dette betyr at
utenlandskeide (datter eller filial) banker i Norge låner ut til indeksobligasjoner lagt ut av andre deler av konsernet. Dette kan for eksempel
gjelde Nordea (datter av utenlandsk bank) eller Fokus og Handelsbanken (filialer av utenlandske banker).

Banker. Innskudd med børsavkastning, utlån til disse plasseringene, og utlånsandel. Januar 2006-november 2007. Millioner kroner og prosent

Økt lånefinansieringsandel på garanterte innskudd

Det negative fokuset som var på garanterte spareprodukter i siste halvdel av 2007, var særlig knyttet til lånefinansiering av plasseringer i slike produkter. Likevel viser tallene for november i fjor at også utlån til plasseringer i garanterte spareprodukter øker. Ved utgangen av november 2007 utgjorde slike lån om lag 31 milliarder kroner. Av disse var 18 milliarder lån til plasseringer i innskudd med børsavkastning, mens 12,8 milliarder var lån til plassering i indeksobligasjoner. Utlånene til plasseringer i innskudd med børsavkastning har med dette økt med 900 millioner fra oktober 2007, og 745 millioner sammenlignet med november 2006.

Økningen i både plasseringer og utlån til plasseringer i innskudd med børsavkastning har også gitt en økt lånefinansieringsandel på innskudd med børsavkastning. Ved utgangen av november i fjor var lånefinansieringsandelen på 62 prosent. Dette er en økning på ytterligere 1 prosentpoeng fra den rekordhøye lånefinansieringsandelen måneden før, og en økning på 7 prosentpoeng sammenlignet med november 2006. Den høye lånefinansieringsandelen gir grunn til bekymring på vegne av bankkundene. Finanstilsynet offentliggjorde 2. januar i år en undersøkelse om sammensatte produkter, som blant annet viste at 54 prosent av investeringene i garanterte spareprodukter som var lånefinansiert, ga tap eller null i avkastning.

Hva er garanterte spareprodukter?

Bankenes tilbud av garanterte/strukturerte spareprodukter omfatter flere forskjellige produkter. Hovedgrupperingene er indekserte innskudd og indeksobligasjoner, og disse produktene opererer under flere forskjellige navn. Eksempler på slike produkter er Bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA), Banksparing med aksjeavkastning, Innskudd med børsavkastning (IMB) og Aksjeindeksobligasjoner. Hele, eller deler av, avkastningen til disse produktene er knyttet til en indeks; ofte en børsnotert aksjekursindeks. Kunden er normalt garantert å få tilbake den nominelle verdien av investeringen og en avkastning knyttet til indeksen hvis denne har en positiv utvikling. Ofte kombineres kjøp av slike produkter med et lån for å finansiere dem.