4520_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4520
Nedgang i garantert sparing
statistikk
2007-12-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanseroktober 2007

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i garantert sparing

I oktober var det en nedgang både i plasseringer og utlån til plasseringer i garanterte spareprodukter. Andelen som er lånefinansiert, er imidlertid fortsatt høy.

Bankenes tall for kundenes plasseringer i garanterte spareprodukter, eller strukturerte produkter som det også blir kalt, viste ved utgangen av oktober en samlet investering på 36 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 9,6 milliarder sammenlignet med oktober i fjor, og en nedgang på nær 3 milliarder fra forrige måned.

Utlån til plasseringer i garanterte spareprodukter er også redusert. Ved utgangen av oktober utgjorde slike lån 30 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 3,7 milliarder fra oktober 2006, og en nedgang på 1,9 milliarder fra september i år.

Nedgang i både innskudd og obligasjoner

De mest populære garanterte spareprodukter som bankene tilbyr, er innskudd med børsavkastning og indeksobligasjoner. Ved utgangen av oktober utgjorde de to hovedtypene henholdsvis 28 milliarder og 8 milliarder kroner. Innskudd med børsavkastning var med dette på det laveste nivået siden mars 2006. Innskuddene er redusert med 3,1 milliarder fra oktober 2006, og hele 2,1 milliarder bare fra forrige måned. Indeksobligasjoner har hatt en nedgang på 6,5 milliarder sammenlignet med oktober i fjor, og en nedgang på omlag 700 millioner fra september i år.

Banker. Garanterte spareprodukter og utlån til garanterte spareprodukter. Desember 2005-oktober 2007
Periode Innskudd med
børsavkastning
Indeks-
    obligasjoner
Sum Utlån til Utlånsandel i prosent
    Innskudd med
børsavkastning
    Indeks-
    obligasjoner
      Sum     Total     Innskudd med
børsavkastning
    Indeks-
    obligasjoner1
2005:12     25 570 21 100     46 670 8 302 9 054     17 356 37 32 43
2006:01 26 056 20 989 47 045 12 533 16 049 28 582 61 48 76
2006:02 26 283 20 907 47 190 12 940 15 774 28 714 61 49 75
2006:03 27 475 20 877 48 352 13 718 16 812 30 530 63 50 81
2006:04 28 926 18 347 47 273 14 441 16 513 30 954 65 50 90
2006:05 29 776 18 350 48 126 15 504 16 596 32 100 67 52 90
2006:06 30 398 17 959 48 357 16 408 16 974 33 382 69 54 95
2006:07 30 382 16 822 47 204 16 396 16 715 33 111 70 54 99
2006:08 30 123 16 829 46 952 16 541 16 595 33 136 71 55 99
2006:09 30 733 15 759 46 492 17 186 16 652 33 838 73 56  106
2006:10 30 997 14 753 45 750 17 336 16 509 33 845 74 56  112
2006:11 31 242 14 021 45 263 17 256 16 041 33 297 74 55  114
2006:12 32 548 13 262 45 810 18 054 15 969 34 023 74 55  120
2007:01 30 066 13 112 43 178 16 213 15 935 32 148 74 54  122
2007:02 30 572 13 267 43 839 16 809 15 870 32 679 75 55  120
2007:03 31 317 12 741 44 058 17 410 15 512 32 922 75 56  122
2007:04 32 082 12 382 44 464 17 715 15 063 32 778 74 55  122
2007:05 32 606 11 541 44 147 18 678 14 441 33 119 75 57  125
2007:06 30 965 11 212 42 177 17 475 14 313 31 788 75 56  128
2007:07 30 912 10 882 41 794 18 270 14 125 32 395 78 59  130
2007:08 30 692 10 934 41 626 18 183 14 024 32 207 77 59  128
2007:09 30 033 8 986 39 019 18 303 13 725 32 028 82 61  153
2007:10 27 884 8 277 36 161 17 098 13 030 30 128 83 61  157
1  Vi ser kun på banker i Norge. Som man kan se på tallene for indeksobligasjoner, så er lånefinansieringen større enn 100 prosent. Dette
betyr at utenlanskeide (datter eller filial) banker i Norge låner ut til indeksobligasjoner lagt ut av andre deler av konsernet. Dette kan for
eksempel gjelde Nordea (datter av utenlandsk bank) eller Fokus og Handelsbanken (filialer av utenlandske banker)

Banker. Garanterte spareprodukter og utlån til garanterte spareprodukter. Desember 2005-oktober 2007. Millioner kroner

Fortsatt høy lånefinansieringsandel på innskudd

En forholdsvis stor andel av garanterte spareprodukter er lånefinansiert. I oktober var denne andelen på hele 83 prosent. Dette tallet kan imidlertid være noe misvisende, fordi en del av utlånene til garanterte spareprodukter er lån som utenlandskeide banker i Norge låner ut til aksjeindeksobligasjoner lagt ut av andre deler av konsernet. Dermed er det kun utlånene som reflekteres i regnskapet til det norske datterselskapet eller filialen, og ikke de tilhørende obligasjonene.

Lånefinansieringsandelen på innskudd med børsavkastning gir et riktigere bilde av andelen av plasseringer i garanterte spareprodukter som er lånefinansiert. Denne var på 61 prosent ved utgangen av oktober. Dette er den høyeste andelen siden tall for lånefinansiering av plassering i garanterte spareprodukter ble samlet inn for første gang i desember 2005. Lånefinansieringsandelen er uendret sammenlignet med september, men har siden oktober 2006 hatt en vekst på 5 prosentpoeng.

Det er grunn til å tro at den siste tids økte negative mediefokus på garanterte spareprodukter, spesielt knyttet til risikoen ved lånefinansiering av denne typen sparing, har påvirket etterspørselen etter slike produkter. Dette vil sannsynligvis også påvirke utviklingen i plasseringer i denne typen produkter og andelen av disse plasseringene som blir lånefinansiert i tiden fremover.

Hva er garanterte spareprodukter?

Bankenes tilbud av garanterte/strukturerte spareprodukter omfatter flere forskjellige produkter. Hovedgrupperingene er indekserte innskudd og indeksobligasjoner, og opererer under flere forskjellige navn. Eksempler på slike produkter er Bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA), Banksparing med aksjeavkastning, Innskudd med børsavkastning (IMB) og Aksjeindeksobligasjoner. Hele, eller deler av, avkastningen til disse produktene er knyttet til en indeks; ofte en børsnotert aksjekursindeks. Kunden er normalt garantert å få tilbake den nominelle verdien av investeringen og en avkastning knyttet til indeksen hvis denne har en positiv utvikling. Ofte kombineres kjøp av slike produkter med et lån for å finansiere dem.