4524_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4524
Bankenes gjeldssammensetning lite endret
statistikk
2007-10-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanseraugust 2007

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bankenes gjeldssammensetning lite endret

Tallene fra august 2007 viser at sammensetningen av bankenes ulike gjelds- og egenkapitalposter er nærmest uendret sammenlignet med samme periode i fjor.

Banker. De ulike gjelds- og egenkapitalpostenes andel av balansen, august 2006 og august 2007. Prosent

Banker. Sertifikatlån og lån i Norges Bank. August 2006-august 2007

Bankenes totalbalanse har økt fra 2 448 til 2 908 milliarder kroner fra august 2006 til august i år, men sammensetningen av balansen målt ved andelene av interbanklån, innskudd fra kunder, obligasjonslån, sertifikatlån samt annen gjeld og egenkapital har endret seg lite i denne perioden. Utviklingen i bankenes gjeld og egenkapital er preget av stabilitet i en periode med tiltakende fokus på ulike finansieringskilder og -instrumenter, innlånskostnader og et stigende rentenivå.

Nedgang i sertifikatlån og lån fra Norges Bank

Det har vært en liten nedgang i sertifikatlånene, 11 milliarder, sammenlignet med august 2006, og sertifikatlånenes andel av balansen er redusert fra 3,3 til 2,4 prosent. Lån fra Norges Bank har hatt en nedgang på nærmere 75 milliarder siden april i år, men en økning på 10 milliarder siden august 2006. Obligasjonslånene har til august i år økt med 54 milliarder, men andelen av balansen er redusert fra 19,7 til 18,5 prosent.

Innskudd fra kredittinstitusjoner (interbanklån) utgjorde i august 2006 om lag 18 prosent av balansen. Disse innskuddene har steget med 126 milliarder fra august 2006 til august i år, og denne postens andel av balansen har med dette økt med knappe 2 prosentpoeng. Selv om innskudd fra kunder har økt med 211 milliarder kroner sammenlignet med august 2006, er disse innskuddenes andel av balansen uendret på 47 prosent i perioden.