4526_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4526
Utlån til lønnstakere mer enn tredoblet
statistikk
2007-09-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuli 2007

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utlån til lønnstakere mer enn tredoblet

I løpet av det siste året er utlån til lønnstakere fra kredittforetak mer enn tredoblet. Størsteparten av denne veksten skyldes konsern- eller gruppeinterne porteføljeflyttinger. Flyttingene er en forberedelse til det nye lovverket for obligasjoner med fortrinnsrett.

Kredittforetak. Utlån til lønnstakere mv. 2003-2007

Kredittforetakene hadde ved utgangen av juli 2006 utlån med pant i bolig til lønnstakere for vel 20 milliarder kroner, mens dette beløpet for juli 2007 var mer enn 68 milliarder kroner. Veksten på 48 milliarder kroner skyldes i hovedsak flyttinger av eksisterende lån - porteføljeflyttinger - fra banker, men noen banker gir en del av sine utlån med pant i bolig direkte fra sine kredittforetak, noe som også bidrar til veksten.

Økningen i kredittforetakenes utlån er i stor grad forberedelser knyttet til at regelverket skal tillate obligasjoner med fortrinnsrett, også kalt boligobligasjoner. Det nye regelverket vil kunne bidra til å redusere finanskonsernenes innlånskostnader og dermed også muligheten til å tilby lavere boliglånsrente. Bankenes utlån med pant i bolig til lønnstakere har i den samme perioden økt fra 956 til 1 062 milliarder kroner. Dette er en relativt sterk vekst til tross for de nevnte porteføljeflyttingene.

Utviklingen i kredittforetakenes utlån de siste årene er, i tillegg til de tidligere nevnte porteføljeflyttingene, påvirket av at selskaper både kommer inn i og forlater sektoren. Av de største strukturendringene i kredittforetakssektoren de siste årene kan nevnes oppstarten av tre nye selskaper og nedleggelsen av to selskaper i 2005 og 2006. I mars 2005 ble Terra Boligkreditt etablert, etterfulgt av DnB NOR Boligkreditt i august 2005, og Sparebank1 Boligkreditt i juni 2006. Fokus Kreditt gikk i desember 2005 inn i Fokus Bank, og DnB NOR Hypotek gikk inn i DnB NOR Bank i november 2006.

I en pressemelding 25. mai informerte Finansdepartementet om at nye lovregler for obligasjoner med fortrinnsrett trer i kraft 1. juni 2007. De nye reglene gjelder for kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom. Disse obligasjonene kalles ofte også boligobligasjoner, siden disse gis med pant i en boliglånsportefølje og har fortrinnsrett før annen gjeld. 24. august ble det første boligobligasjonslånet registrert på Oslo Børs. For mer informasjon om de nye reglene, se Finansdepartementets nettside.