4528_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4528
Statsbankene taper markedsandel
statistikk
2007-08-10T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuni 2007

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Statsbankene taper markedsandel

Fra 1996 til i dag har de statlige låneinstituttene kun økt utlånene til publikum fra 174 til 197 milliarder kroner. I samme periode økte bankenes tilsvarende utlån fra 544 til 1 977 milliarder kroner.

Dermed har bankenes utlån til publikum økt med 263 prosent siden mars 1996, mens utlån fra statlige låneinstitutter (ofte kalt statsbanker) har økt med 13 prosent. I følge Kredittindikatoren (K2), som gir aggregerte tall for total innenlandsk kreditt, har bankenes andel av denne kreditten økt fra 57 til 71 prosent, mens de statlige låneinstituttenes andel har blitt redusert fra 18 til kun 7 prosent av total kreditt til publikum, fra 1996 til juni 2007.

Banker og statlige låneinstitutter. Brutto utlån til publikum. 1996-2007. Milliarder kroner

Banker og statlige låneinstitutter. 12-månedersvekst for utlån til husholdninger. 1997-2007. Prosent

Den reduserte andelen av kreditt fra de statlige låneinstituttene kan skyldes flere faktorer. En av de mest nærliggende er at staten ikke lenger kan, eller ønsker, å konkurrere med de private bankene. En annen faktor er at bankene og det øvrige finansmarkedet etter hvert tilbyr mer fleksible og kunderettede utlånsprodukter, også for kundegrupper som tidligere hadde statsbankene som hovedlångiver.

Utlån til husholdninger

Mens bankenes utlån til husholdningene er mer enn firedoblet i perioden 1996 til 2007, er det kun en vekst på 35 prosent for de statlige låneinstituttenes utlån til denne kundegruppen. I mars 1996 hadde bankene utlån til husholdninger på 290 milliarder kroner, og til de statlige låneinstituttene på 125 milliarder kroner. I juni 2007 var tilsvarende tall 1 175 og 169 milliarder kroner. Merk at de reduserte vekstratene for bankene de siste månedene i stor grad skyldes porteføljeflyttinger til kredittforetak.

Strukturendringer for statlige låneinstitutter

I 1990 var det ti statlige låneinstitutter med en andel av samlet kreditt til publikum på 18 prosent. I 1996 var det fem statlige låneinstitutter: Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND), Statens Landbruksbank, Statens Fiskarbank (som gikk inn i SND per 1. januar i henholdsvis 2000 og 1997), Husbanken og Statens lånekasse for utdanning. I 2005 fusjonerte SND blant annet med Eksportrådet og skiftet navn til Innovasjon Norge.

At Norges Kommunalbank endret eierform og status fra statlig låneinstitutt til kredittforetak ved årsskiftet 1999/2000, ga et brudd i tidsserien for utlån til publikum på nesten 30 milliarder kroner. Endringen av eieform hadde imidlertid marginal innvirkning på tidsserien for utlån til husholdninger. I dag omfatter sektoren statlige låneinstitutter kun tre enheter som gir utlån: Husbanken, Innovasjon Norge og Statens lånekasse for utdanning.