4530_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4530
Stor økning i utlån til eiendomsdrift
statistikk
2007-07-06T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansermai 2007

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor økning i utlån til eiendomsdrift

Utviklingen i bankenes utlån viser store variasjoner mellom ulike næringer. De siste årene har utlån til eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting hatt en kraftig vekst, mens utlån til primærnæringene har vist en mer moderat utvikling.

Utlån til utvalgte næringsgrupper målt i prosentvis endring fra desember 1996-mai 2007

Bankenes utlån til forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting samt tjenesteytende næringer ellers utgjorde 460,6 milliarder kroner ved utgangen av mai, og er mer enn firedoblet siden 1996. Dette viser den månedlige statistikken over bankenes balanser.

Årsstatistikken for banker gir en mer detaljert næringsinndeling. Den viser at forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift er den største låntakernæringen og står for 56 prosent av bankenes utlån til næringer ved utgangen av 2006. Av dette utgjorde utlån til eiendomsdrift 77 prosent. Den sterke veksten har sammenheng med stor aktivitet i eiendomsmarkedet og kraftig prisvekst på boliger i de senere årene.

Mer moderat utvikling i primærnæringene

Utlånene til jordbruk, skogbruk og fiske (primærnæringene) var 54,4 milliarder kroner ved utgangen av mai. Årsstatistikken viser at utlån til jordbruk og skogbruk utgjorde 51 prosent av bankenes utlån til primærnæringene ved utgangen av 2006. Tilsvarende utgjorde utlån til fiske og fangst 29 prosent, og til fiskeoppdrett og klekkerier 20 prosent.

Utlånene til landbruket er doblet på ti år samtidig som landbruksstatistikken viser en markert nedgang i antall jordbruksbedrifter. Dette viser at gjelden per enhet er økt betydelig, samtidig som det har vært store effektiviseringer i landbruket. Næringsinntekten økte fra 6,5 milliarder kroner i 1999 til 7,4 milliarder kroner i 2005. Jf. bøndenes inntekt og formue

Bankers utlån til hovednæringsgrupper mai 2007. Milliarder kroner

Også olje- og sjøfartsvirksomhet øker sterkt

Når det gjelder bankenes utlån til olje- og sjøfartsvirksomhet, utgjør disse kun 7 prosent av deres næringsfordelte utlån i alt ved utgangen av mai. Utlån til denne næringen har imidlertid økt ganske kraftig de siste par årene. Veksten svinger relativt mye og er preget blant annet av at oljeselskapene hovedsakelig finansieres i utlandet. Statistikken for kredittindikatoren, K3, viser at olje- og sjøfartsnæringen samlet hadde en utestående lånegjeld på 328 milliarder kroner ved utgangen av mars, hvorav 269 milliarder kroner (82 prosent) var tatt opp i utlandet. Jf. K3-statistikken .

Øvrige næringer

Fra 1996 har det nesten vært en tredobling av bankenes utlån til kraft- og vannforsyning og bygg og anlegg. Den detaljerte næringsinndelingen i årsstatistikken viser at kraft- og vannforsyning sto for én tredel og bygg og anlegg for to tredeler. I samme periode har det vært en dobling av bankers utlån til industri- og bergverksdrift og varehandel, hotell og restaurant.

I denne artikkelen har vi sett på utlån fra banker (etter spesifiserte tapsavsetninger) til sektorene 610 til 790 og 890, som er den delen av deres utlån som er næringsfordelt i statistikken. I månedsbalansene (rapport 10/50) benyttes aggregerte næringskoder, mens det i årsstatistikken (rapport 60) brukes detaljerte næringskoder. Se oversikt over sammenhengen mellom aggregerte og detaljerte næringskoder og oversikt over sektordefinisjoner rapportørsidene .