4534_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4534
Låner for å spare
statistikk
2007-05-15T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansermars 2007

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Låner for å spare

Siden desember 2005 har lånefinansieringsandelen av garanterte spareprodukter økt fra 59 til 75 prosent. 33 av 44 milliarder investerte kroner i bankenes garanterte spareprodukter var lånefinansiert i mars.

I desember 2005 ble lånefinansiering av plassering i garanterte spareprodukter for første gang samlet inn gjennom regnskapsrapporteringen for bankene. Det var da lånt ut 27,4 milliarder kroner til slik sparing, et beløp som har økt til 33 milliarder kroner ved utgangen av mars 2007. Dermed er hele 75 prosent av plasseringene i garanterte spareprodukter lånefinansiert.

Samtidig viser tallene at det har vært en utflating i veksten i utlån til garanterte spareprodukter, og det har også vært en liten nedgang i denne sparingsformen. Den siste tiden har det vært en del negativ fokus i media på disse spareproduktene. Blant annet har vært stilt spørsmål ved lønnsomheten for kundene, spesielt i forhold til lånefinansiering av sparingen. Dette kan være en årsak til utflatingen.

Nedgang i obligasjoner, økning i innskudd

Siden desember 2005 er publikums plasseringer i indeksobligasjoner i bankene redusert med mer enn 8,5 milliarder kroner, mens de garanterte innskuddene har økt med nesten 6 milliarder kroner. Fra juni 2006 har det samlet vært en reduksjon i plassering i garanterte produkter i bankene på 4,3 milliarder kroner. En del av fallet kan skyldes at indeksobligasjonene som formidles av bankene, kan legges ut og bokføres av andre deler av konsernet, for eksempel en utenlandsk bank eller et verdipapirforetak.

Banker. Garanterte spareprodukter og utlån til garanterte spareprodukter. Desember 2005-mars 2007
Periode Innskudd med børsavkastning Indeks-obligasjoner Sum Utlån til Utlånsandel i prosent
Innskudd med børsavkastning Indeks-obligasjoner Sum
Desember 2005 25 570 21 104     46 674 12 124 15 264     27 388 59
Januar 2006 26 056 20 989 47 046 12 533 16 049 28 582 61
Februar 2006 26 283 20 907 47 190 12 940 15 773 28 714 61
Mars 2006 27 475 20 877 48 353 13 718 16 812 30 530 63
April 2006 28 926 18 347 47 273 14 442 16 513 30 955 65
Mai 2006 29 776 18 350 48 126 15 504 16 596 32 100 67
Juni 2006 30 398 17 959 48 356 16 407 16 974 33 381 69
Juli 2006 30 382 16 822 47 204 16 396 16 714 33 111 70
August 2006 30 123 16 829 46 952 16 541 16 595 33 136 71
September 2006 30 733 15 759 46 491 17 186 16 653 33 838 73
Oktober 2006 30 997 14 753 45 750 17 336 16 509 33 846 74
November 2006 31 242 14 021 45 263 17 255 16 042 33 297 74
Desember 2006 32 483 13 205 45 688 18 054 15 969 34 023 74
Januar 2007 30 066 13 112 43 178 16 213 15 934 32 148 74
Februar 2007 30 572 13 267 43 839 16 810 15 870 32 679 75
Mars 2007 31 317 12 741 44 058 17 409 15 512 32 921 75

Merk at grunnlaget for statistikken er noe endret siden forrige publisering. Dette skyldes i hovedsak retting av tall som har vært feilrapportert fra flere banker. For indeksobligasjoner er bankenes egenbeholdning nå trukket ut. Tallene som er presentert i denne teksttabellen, er hentet fra følgende tabeller: Disponerte utlån etter låntakersektor, Innskudd etter innskytersektor og Balanse med spesifikasjoner.

Hva er garanterte spareprodukter?

Bankenes tilbud av garanterte spareprodukter omfatter flere forskjellige produkter. Hovedgrupperingene er indekserte innskudd og indeksobligasjoner. Hele, eller deler av, avkastningen til disse produktene er knyttet til en indeks; ofte en børsnotert aksjekursindeks. Kunden er normalt garantert å få tilbake den nominelle verdien av investeringen og en avkastning knyttet til indeksen hvis denne har en positiv utvikling.