4538_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4538
Bankenes innskuddsdekning faller
statistikk
2007-03-09T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjanuar 2007

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bankenes innskuddsdekning faller

Siden januar 1996 har bankenes innskuddsdekning, innskudd fra kunder i forhold til utlån til kunder, blitt redusert med nesten en tredjedel. Dette har ført til at bankene blant annet har måttet gå til obligasjonsmarkedet for å finansiere sine utlån.

Banker. Utlån til kunder, innskudd fra kunder og innskuddsdekning (høyre akse). Januar 1996-januar 2007

Banker. Innskudd, ordinære obligasjonslån, sertifikatlån, interbanklån og lån i Norges Bank. Januar 1996-januar 2007

I januar 1996 var bankenes innskuddsdekning på 91 prosent, det vil si at 91 prosent av utlånsvolumet var finansiert med innskudd. I januar 2007 var denne andelen redusert til kun 63 prosent. Dette er en følge av at utlånsveksten har vært vesentlig sterkere enn innskuddsveksten, noe som blant annet vises i den svært høye veksten i kredittindikatoren de siste årene.

Kundenes innskudd regnes normalt som en sikker, stabil og billig finansieringskilde for bankenes virksomhet. Innskuddsdekningen er derfor en viktig indikator for utviklingen i bankenes tilgang på langsiktig finansiering. Innskudd er en gunstigere finansieringsform for bankene enn obligasjonslån, som er den langsiktige finansieringskilden som nå vokser raskest.

Pengemarkedet, som tilbyr kortsiktig finansiering, er alternativet til å finansiere utlånene med innskudd og obligasjonslån. Dette består blant annet av sertifikatlån, interbanklån og lån fra Norges Bank.

Utenlandskeide banker i Norge har noe lavere innskuddsdekning enn norske, siden de ofte har (interbank-)finansiering fra sitt utenlandske morselskap. Av bankenes totale interbanklån er rundt 90 prosent lån fra utlandet.

Å låne i pengemarkedet er normalt en mindre gunstig finansieringsform for bankene av flere årsaker. Blant annet er det en fordel med samme løpetid på innlån og utlån. Bankenes utlån har normalt forholdsvis lengre løpetid enn pengemarkedslån. Tilgangen og priser på lån i pengemarkedet varierer også mer, blant annet kan det i dårlige tider være vanskelig å få slike lån for mindre banker.