4544_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4544
Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak
statistikk
2007-01-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjanuar 2006

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak

Data publiseres som tidsserier i Excel-tabeller. Første periode er januar 1996. Data for periodene før dette er samlet inn av Statistisk sentralbyrå, men Norges Bank har publisert data for perioden 1991-1996 i PDF-format (se nedenfor). Data for de siste 13 måneder er foreløpige, og vil kunne bli korrigert ved senere publiseringer uten at dette merkes særskilt i tabellene. Resultatregnskap og rentestatistikk publiseres på egne sider under statistikker.

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak vil fra 1. januar 2007 bli publisert på: www.ssb.no/orbofbm
Balanser med spesifikasjoner vil bli publisert på: www.ssb.no/orbofba
Utlån etter rentebinding vil bli publisert på: www.ssb.no/orbofur

Metadata og aktuell informasjon om dataene

(2006-03-10) Data for Norges Bank presenteres heretter eksklusive Statens Pensjonsfond - Utland. (Se metadata og aktuell informasjon om dataene.)


Balanse med spesifikasjoner
- Balanse med spesifikasjoner (Excel)
- Balanseposter i utenlandsk valuta (Excel)
- Fordringer og gjeld overfor utlandet (Excel)

Utlån etter rentebindingstid
- Utlån etter rentebindingstid (Excel)

Årsstatistikk
- Utlån etter detaljert låntakernæring (Excel)

Utlån etter låntakersektor og fylke
- Banker (Excel)
- Forretningsbanker (Excel)
- Sparebanker (Excel)
- Statlige låneinstitutt (Excel)
- Kredittforetak (Excel)

Innskudd etter detaljert innskyternæring
- Innskudd etter detaljert innskyternæring (Excel)

Innskudd etter innskytersektor og fylke
- Banker (Excel)
- Forretningsbanker (Excel)
- Sparebanker (Excel)

Verdipapirfond
- Verdipapirfond 1999-2004 (Excel)


Sektoriserte balanseposter

Eiendelsposter
- Bankinnskudd i norske og utenlandsk banker (Excel)
- Sertifikater og statskasseveksler etter debitorsektor (Excel)
- Obligasjoner etter debitorsektor (Excel)
- Aksjer etter sektor (Excel)
- Disponerte utlån etter låntakersektor (Excel)
- Disponerte utlån i valuta etter låntakersektor (Excel)
- Kasse-/drifts-/brukskreditt etter låntakersektor (Excel)
- Disponerte boligbyggelån etter låntakersektor (Excel)
- Andre byggelån (enn boligbyggelån) etter låntakersektor (Excel)
- Utlån med pant i bolig etter låntakersektor (Excel)
- Andre nedbetalingslån etter låntakersektor (Excel)
- Leiefinansiering og kundefordringer etter låntakersektor (Excel)
- Spesifiserte tapsavsetninger på utlån i alt fordelt på debitorsektor (Excel)

Gjeldsposter
- Innskudd etter innskytersektor (Excel)
- Innskudd i valuta etter innskytersektor (Excel)
- (Inn-)lån etter långiversektor (Excel)
- (Inn-)lån i valuta etter långiversektor (Excel)