4614
/bank-og-finansmarked/statistikker/finansinst/kvartal
4614
Nedgang i utlån fra finansinstitusjonene
statistikk
2010-03-11T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
finansinst, Finansinstitusjoner (opphørt), banker, kredittforetak, finansieringsforetak, Norges Bank, statlige låneinstitutter, forsikringsselskaper, utlån, finansobjekt (for eksempel aksjer, obligasjoner, sertifikater)Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansinstitusjoner (opphørt)4. kvartal 2009

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i utlån fra finansinstitusjonene

Finansinstitusjonenes utlån har det siste året blitt redusert med 1,6 prosent, til 3 827 milliarder kroner. Utlån til publikum har i samme periode økt med 1,9 prosent, til 3 175 milliarder.

I 4. kvartal 2009 har bankene redusert sine utlån med 0,9 prosent, til 2 378 milliarder kroner. Mye av nedgangen i utlån fra bankene skyldes overføring av lån fra banker til kredittforetak.

Finansieringsforetakene hadde en økning i utlån til publikum på 4,2 prosent i fjorårets siste kvartal. For bankene ble utlån til publikum redusert med 1,2 prosent til 1 993 milliarder kroner.

Tilpasning til finanskrisen

Den store økningen i utlån til publikum for finansieringsforetakene og nedgangen i utlån for bankene skyldes overføring av lån fra banker til kredittforetak. I tillegg er det etablert nye kredittforetak i forbindelse med det nye regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett samt tilpasning til myndighetenes tiltak mot finanskrisen. Tolvmånedersveksten i finansieringsforetakenes utlån til publikum var 30,7 prosent og utgjorde 919 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2009.

Rentemarginen øker

Ved utgangen av 4. kvartal 2009 var rentemarginen 2,40 prosent, 0,27 prosentpoeng lavere enn på samme tid året før. Fra 3. kvartal 2009 ble rentemarginen redusert med 0,09 prosentpoeng.

Større beholdning av verdipapirer

Finansinstitusjonenes plasseringer i verdipapirer var balanseført til 1 909 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2009, 2,4 prosent høyere enn i kvartalet før. Tolvmånedersveksten i finansinstitusjonenes plasseringer i verdipapirer var 21,8 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2009.

Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis har økt med 20 prosent, mens beholdningen av obligasjoner har økt med 10,9 prosent de siste tolv månedene. Obligasjoner utgjør fortsatt den største andelen av den samlede verdipapirbeholdningen, med en andel på 62,1 prosent, mens tilsvarende andel for aksjer, andeler og grunnfondsbevis var 25,4 prosent.

Nedgang i forvaltningskapital

I løpet av de siste tolv månedene har samlet forvaltingskapital for finansinstitusjoner blitt redusert med 1,9 prosent, til 6 555 milliarder kroner. Den totale forvaltningskapitalen for bankene ble redusert med 3 prosent. Til sammenligning steg forvaltingskapitalen i forsikringsselskapene og finansieringsselskapene med henholdsvis 6,2 og 9,8 prosent.

Forvaltningskapital og utlån til publikum fra finansinstitusjonene. 4. kvartal 2008-4. kvartal 2009.
Milliarder kroner
 
  4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2009 4. kv. 2009
  F. kap Utlån F. kap Utlån F. kap Utlån F. kap Utlån F. kap Utlån
 
I alt 6 682       3 115       6 560       3 123       6 624       3 157       6 509       3 155       6 529       3 175
Norges Bank  571 1  521 1  496 1  387 1  387 1
Banker 3 817 2 168 3 733 2 124 3 761 2 080 3 683 2 016 3 708 1 993
Statlige låneinstitusjoner  223  209  230  213  233  215  232  217  232  220
Finansieringsforetak 1 155  702 1 160  754 1 203  821 1 251  881 1 251  919
Forsikringsselskaper  916 35  916 31  931 40  956 40  951 42
 

Definisjoner

Publikum:

Omfatter kommuner, husholdninger og ikke-finansielle foretak.

 

Finansieringsforetakene:

Omfatter blant annet kredittforetakene.

 

Bankenes rentemargin:

Er definert som differansen mellom bankenes veide gjennomsnittlige utlåns- og innskuddsrenter til publikum.

 


Tabeller

Tabeller til publiseringen