282372_tabell_294010_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
282372_tabell_294010
statistikk
2017-02-06T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakdesember 2016

Innhold

Statlige låneinstitutter. Balanse. Millioner kroner
September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker4 2794 2074 2504 064
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner877813913910
Utlån til og fordringer på kunder325 561327 070322 230323 262
Sertifikater og obligasjoner........
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.140140140153
Finansielle derivater........
Immaterielle eiendeler........
Varige driftsmidler26264141
Andre eiendeler2 8172 6878 1122 827
Sum eiendeler333 699334 942335 685331 256
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner........
Innskudd fra kunder........
Sertifikat- og obligasjonsgjeld........
Andre lån324 327324 945320 977321 789
Finansielle derivater........
Annen gjeld5 4225 98010 7155 584
Ansvarlig lånekapital........
Sum gjeld329 749330 926331 692327 374
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital1 5351 5351 5351 535
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)........
Opptjent egenkapital2 2532 2782 2622 262
Ufordelt resultat16220419686
Sum egenkapital3 9504 0173 9933 883
 
Sum gjeld og egenkapital333 699334 942335 685331 256