282372_tabell_294008_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
282372_tabell_294008
statistikk
2017-02-06T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakdesember 2016

Innhold

Finansieringsselskap. Balanse. Millioner kroner
September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker90....82
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner7 472....8 081
Utlån til og fordringer på kunder160 669....164 980
Sertifikater og obligasjoner384....353
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.67....70
Finansielle derivater111....386
Immaterielle eiendeler857....734
Varige driftsmidler789....526
Andre eiendeler7 555....7 640
Sum eiendeler177 994....182 851
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner........
Innskudd fra kunder........
Sertifikat- og obligasjonsgjeld........
Andre lån140 762....144 437
Finansielle derivater39....8
Annen gjeld13 113....13 861
Ansvarlig lånekapital2 119....2 137
Sum gjeld156 034....160 443
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital4 996....4 651
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)4 616....4 655
Opptjent egenkapital9 960....10 176
Ufordelt resultat2 389....2 928
Sum egenkapital21 961....22 409
 
Sum gjeld og egenkapital177 994....182 852