4424_om_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/avtpensj/aar
4424_om
statistikk
2012-12-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true

Avtalefesta pensjon (AFP) (opphørt)2011

Denne statistikken er nedlagd.

Innhald

Om statistikken

Omgrep

Namn og emne

Namn: Avtalefesta pensjon (AFP) (opphørt)
Emne: Bank og finansmarked

Ansvarleg seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og utgifter i løpet av kalenderåret.

Utlån: Omfatter utlån fra finansinstitusjoner til publikumssektoren, definert som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner, samt utlån finansinstitusjonene imellom.

Obligasjoner: Fritt omsettelige rentebærende verdipapirer med opprinnelig løpetid over ett år som utstedes i forbindelse med låneopptak

Aksjer: Andeler i aksjeselskap.

Standard klassifikasjonar

Finansobjekter: For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering: Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA 93). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering: For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og utgiftsarter: Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og utgiftsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysingar

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Kor ofte og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Mikrodata er lagret i en Oracle-database.

Bakgrunn

Føremål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og finanstellingen, samt få en oversikt over forsikringsmarkedet og tjenestepensjon i h.h.t. skatteloven i Norge. De første tallene for FTP-ordningen ble publisert i Bank- og kredittstatistikk (BK) 1989 med tall tilbake til 1983. AFP-ordningen ble publisert for første gang i BK 1992 med tall tilbake til 1989.

Brukarar og bruksområde

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og finanstellingen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Kredittilsynsloven § 1 og 4 og Statistikkloven § 2-2.

EØS-referanse

- Rådsforordning 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

- Rådsforordning (EF) nr. 2056/2002 av 5. november 2002, som spesifiserer et eget vedlegg for kredittinstitusjoner (annex 6) og pensjonskasser (annex 7), som tillegg til rådsforordning nr. 58/97 av 20. desember 1996 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet.

Produksjon

Omfang

Regnskapene for ordningene er administrert av LO/NHO.

Datakjelder og utval

Henter årsregnskapet fra http://www.lo-nho-ordningene.no/

AFP- og FTP-ordningene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Se pkt 3.2.

Se pkt. 3.2.

Konfidensialitet

Ordningene har egne regnskaper som blir brukt ved analyse.

Samanlikningar over tid og stad

Fram tom. regnskapsåret 1990 har regnskap for ordningene blitt publisert.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Basert på en totaltelling.

Varians: Ikke tall på

Skjevhet: Ikke tall på

Frafall: Svarprosent lik 100.