Økt andelskapital til tross for nettosalg

Publisert:

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 15,7 milliarder kroner i 4. kvartal 2017. Dette til tross for at det i løpet av kvartalet ble nettoinnløst fondsandeler til en samlet verdi av 23,7 milliarder kroner.

Den totale andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 184 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Sammenlignet med utgangen av 2016 er det en økning på 138 milliarder kroner, tilsvarende 13,2 prosent. Største delen av økningen kommer fra aksjefondene som i løpet av 2017 har steget med 104 milliarder kroner. Av dette kommer i underkant av 11 milliarder kroner fra nettotegninger. Resterende økning kommer av økende markedskurser samt valutakurseffekter.

Figur 1

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 31. desember 2017. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

4.kv. 2012 1.kv. 2013 2. kv. 2013 3.kv. 2013 4.kv.2013 1.kv. 2014 2. kv. 2014 3.kv. 2014 4.kv. 2014 1.kv. 2015 2. kv. 2015 3.kv. 2015 4.kv. 2015 1.kv. 2016 2. kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1.kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017
Aksjefond 305773 337033 340930 363544 404036 405756 440333 439438 453391 486728 467946 441834 478327 466562 466380 485690 531336 581308 595148 610822 635593
Obligasjonsfond 140535 146145 154913 159188 143386 231026 240808 255901 258663 279237 279777 293062 285654 299479 310449 317841 305383 308527 317193 326505 312886
Pengemarkedsfond 95520 102178 93875 89668 89545 88812 91430 91455 86236 87332 87085 89158 81929 86760 94234 96192 95450 97572 106525 105996 105831
Andre fond 67602 73223 77142 83206 88883 98280 107174 110895 106464 116529 125100 118474 112213 106716 106422 111103 114162 124867 129175 124981 129777

Nettotegninger i alle fondstyper gjennom året

Selv om det ble nettoinnløst verdipapirfondsandeler til en samlet verdi av 23,7 milliarder kroner i siste kvartal 2017, ble det nettotegnet fondsandeler i alle fondstyper gjennom året som helhet. Samlede nettotegninger i verdipapirfond i løpet av året summerte seg til 42,5 milliarder kroner. Størst tilførsel av nye midler var det i aksjefond og pengemarkedsfond som hver hadde nettotegninger på om lag 11 milliarder kroner i løpet av året.

Utlendinger selger aksjefond

Utlendingene solgte aksjefondsandeler til en verdi av 7,2 milliarder kroner i 4. kvartal 2017. Summert gjennom året har utlendingene solgt aksjefondsandeler til en verdi av 15 milliarder kroner. Til gjengjeld har utlendingene nettokjøpt fondsandeler i andre fondstyper til 9,6 milliarder kroner slik at nettoinnløsninger totalt i 2017 summerer seg til 5,4 milliarder kroner.

1 Husholdninger og ideelle organisasjoner er skilt i to sektorer fom. 1.kv.2012

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpersektor

4.kv. 2012 1.kv. 2013 2. kv. 2013 3.kv. 2013 4.kv.2013 1.kv. 2014 2. kv. 2014 3.kv. 2014 4.kv. 2014 1.kv. 2015 2. kv. 2015 3.kv. 2015 4.kv. 2015 1.kv. 2016 2. kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1.kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017
Husholdninger¹ -0.401 0.106 -1.201 -0.559 -0.2 -1.393 -1.049 -0.338 -1.04 0.612 0.045 -0.569 1.491 0.299 -0.42 0.839 0.774 0.798 0.652 0.671 0.007
Livforsikringsselskaper og pensjonskasser -1.049 1.265 1.22 -1.275 8.723 1.198 4.572 3.268 -3.862 1.517 -7.574 0.398 -4.309 8.34 0.784 2.384 1.683 11.928 1.579 7.016 -0.116
Utlandet 4.135 2.349 -3.55 -0.969 1.085 -1.395 1.519 2.449 -15.333 -7.46 -7.883 -3.567 -3.868 -2.866 -3.911 -0.744 0.737 -3.155 -2.663 -1.930 -7.215

Innføring av aksjesparekonto

Aksjesparekonto ble innført fra 1. september 2017. Innenfor kontoen kan man kjøpe og selge børsnoterte aksjer og aksjefond uten skattemessige konsekvenser. Innføringen av aksjesparekonto medfører at et større omfang av aksjefondsandeler blir registrert på nominee-konto. Dermed blir det vanskeligere å få oversikt over hvem som er de reelle eierne av aksjefondsandelene. Tallene for 4. kvartal 2017 viser at beholdningen av aksjefond eid av finansiell sektor økte med 25,3 milliarder kroner, mens verdien av aksjefondsandelene til husholdningene forble omtrent uendret til tross for en generell økning i verdien av aksjefondene. Den skjeve utviklingen skyldes i stor grad forflytninger av beholdninger fra husholdningssektoren til finansiell sektor, hvor de er registrert på nominee-konto i andelsregisteret hos fondsforvalteren.

 

Kontakt