Godt resultat for bankene

Publisert:

Bankenes resultat før skatt i første kvartal 2017 var på 13,5 milliarder kroner, en økning på 3,0 milliarder kroner fra samme kvartal i 2016. Høyere rentenetto og nettogevinster bidro til det gode resultatet.

Resultatet før skatt utgjorde 0,27 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital i første kvartal 2017, som er 0,06 prosentpoeng mer enn i første kvartal 2016.

Økt rentenetto

Bankenes rentenetto i første kvartal 2017 var 18,5 milliarder kroner. Dette er 1,4 milliarder kroner mer enn i samme kvartal i 2016. Økningen skyldes lavere rentekostnader og høyere renteinntekter. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 0,37 prosent i første kvartal 2017. Denne andelen er 0,02 prosentpoeng høyere enn i første kvartal 2016.

Høyere nettogevinst og lavere utlånstap

Bankenes samlede nettoverdiendring og nettogevinst på verdipapirer, valuta og finansielle instrumenter var 2,0 milliarder kroner i første kvartal 2017. Dette er 1,4 milliarder kroner mer enn i første kvartal 2016.

I første kvartal 2017 var bankenes samlede tap på utlån 1,0 milliarder kroner, 1,0 milliarder kroner mindre enn samme kvartal året før. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene i første kvartal 2017 kun 0,02 prosent, som er en nedgang på 0,02 prosentpoeng fra første kvartal i 2016.

Stabil andel fordringer på kunder og høyere innskuddsandel

Ved utgangen av første kvartal 2017 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 55,8 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med utgangen av første kvartal 2016, har denne andelen økt med 0,4 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig falt med 0,7 prosentpoeng til 17,1 prosent.

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd, sertifikater og obligasjoner. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 69,4 prosent ved utgangen av første kvartal 2017. Sertifikater og obligasjoner utgjorde på samme tidspunkt 13,1 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av første kvartal 2016 har innskuddsandelen økt med 3,8 prosentpoeng, mens andelen sertifikater og obligasjoner har falt med 1,0 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av første kvartal 2017 var 57,2 prosent av bankenes totale sertifikat- og obligasjonsgjeld, samt 28,0 prosent av totale mottatte innskudd i utenlandsk valuta.

Lavere resultat for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før skatt var på 1,2 milliarder kroner i første kvartal 2017. Dette er lavere enn i samme kvartal i 2016, da kredittforetakenes resultat før skatt var på 3,0 milliarder kroner. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet i første kvartal 2017 0,06 prosent. Denne andelen er 0,09 prosentpoeng lavere enn i samme kvartal i 2016.

Et stort bidrag til nedgangen i kredittforetakenes resultat var en samlet nettoverdiendring og nettogevinst på verdipapirer, valuta og finansielle instrumenter på -1,7 milliarder kroner, mot 0,8 milliarder kroner i resultatet i samme kvartal i 2016. Rentenettoen for kredittforetakene var på 3,7 milliarder kroner i første kvartal 2017. Dette er omtrent det samme som i første kvartal 2016. Kredittforetakenes tap på utlån var kun -3 millioner kroner i første kvartal 2017.

Kredittforetakenes største finansieringskilde er sertifikater og obligasjoner. Sertifikat- og obligasjonsgjelda utgjorde 74,5 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av første kvartal 2017, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra utgangen av første kvartal 2016. Av kredittforetakenes totale sertifikat- og obligasjonsgjeld var 68,0 prosent i utenlandsk valuta ved utgangen av første kvartal 2017.