Godt årsresultat for bankene

Publisert:

Bankenes resultat før skatt i 2017 var på 59,1 milliarder kroner, 4,8 milliarder mer enn i 2016. Økt rentenetto og lavere tap på utlån bidro til det gode resultatet.

Resultatet før skatt utgjorde 1,09 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital i 2017. Dette er omtrent samme andel som i 2016, viser nye tall fra statistikken Banker og kredittforetak.

Økt rentenetto

Bankenes rentenetto i 2017 var 76,9 milliarder kroner. Dette er 6,5 milliarder mer enn i 2016. Økningen skyldes økte renteinntekter og lavere rentekostnader. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 1,42 prosent i 2017, den samme andelen som i 2016.

Lavere nettogevinst og utlånstap

Bankenes samlede nettoverdiendring og nettogevinst på verdipapirer, valuta og finansielle instrumenter var 5,8 milliarder kroner i 2017. Dette er 1,3 milliarder mindre enn i 2016.

I fjor var bankenes samlede tap på utlån 6,2 milliarder kroner, 6,0 milliarder mindre enn i 2016. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene i 2017 bare 0,11 prosent, som er en nedgang på 0,13 prosentpoeng fra 2016.

Stabil andel fordringer på kunder og sammensetning av finansiering

Ved utgangen av 2017 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 56,4 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med utgangen av 2016 økte andelen med 0,5 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig falt med 0,7 prosentpoeng til 16,9 prosent.

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd, sertifikater og obligasjoner. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 69,5 prosent ved utgangen av 2017. Sertifikater og obligasjoner utgjorde på samme tidspunkt 12,6 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av 2016 har innskuddsandelen økt med 1,6 prosentpoeng, mens andelen sertifikater og obligasjoner har falt med 0,5 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av 2017 var 57,0 prosent av bankenes totale sertifikat- og obligasjonsgjeld, samt 26,2 prosent av totale mottatte innskudd i utenlandsk valuta.

Økt resultat i kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før skatt var på 7,8 milliarder kroner i 2017. Dette er en oppgang fra 2016, da tilsvarende tall var 4,8 milliarder. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet i 2017 0,37 prosent. Denne andelen er 0,14 prosentpoeng høyere enn i 2016.

Rentenettoen for kredittforetakene var på 17,4 milliarder kroner i 2017. Dette er en oppgang fra året før da rentenettoen utgjorde 14,4 milliarder kroner. I 2017 var samlet nettoverdiendring og nettogevinst på verdipapirer, valuta og finansielle instrumenter -3,0 milliarder kroner, mot -3,9 milliarder året før. Kredittforetakenes tap på utlån var 1,2 milliarder kroner i 2017.

Kredittforetakenes største finansieringskilde er sertifikater og obligasjoner. Sertifikat- og obligasjonsgjelda utgjorde 72,2 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av 2017, som innebærer en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra utgangen av 2016. Av kredittforetakenes totale sertifikat- og obligasjonsgjeld var 67,2 prosent i utenlandsk valuta ved utgangen av 2017.