1214_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefra/kvartal
1214
Lavere vekst i sykefraværet
statistikk
2003-03-13T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
sykefra, Sykefravær, legemeldtArbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Helse, Arbeid og lønn
true

Sykefravær, legemeldt4. kvartal 2002

Innhold

Publisert:

Lavere vekst i sykefraværet

Sykefraværsprosenten økte fra 6,7 til 6,9 prosent fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002. årsveksten er blitt gradvis redusert gjennom 2002 fra 0,4 prosentpoeng i 1. kvartal til 0,2 prosentpoeng i 4. kvartal. Nedgang i sykefraværet innenfor helse- og sosialtjenester bidro sterkest til å bremse veksten.

Denne statstikken oppdateres ikke lenger. Fortsetter i:
Egenmeldt og legemeldt sykefravær [ ssb.no/sykefratot/ ]


Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt fravær . I prosent av avtalte dagsverk

Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt fravær etter næring. I prosent av avtalte dagsverk. 4. kvartal 2001 og 2002

Sykefravær som omtales her, gjelder legemeldt fravær når ikke annet er angitt. Det vil gå ytterligere en drøy måned før tall for det egenmeldte fraværet og dermed også totalfraværet er klart for 4. kvartal 2002.

Sykefraværet gikk ned i helse- og sosialtjenester

Sykefraværet i helse- og sosialtjenester gikk ned fra 9,1 prosent i 4. kvartal 2001 til 9,0 prosent i 4. kvartal 2002. Dette er en stor næring som dermed har stor innflytelse på det totale sykefraværet. Sykefraværet i næringen gikk kraftigst ned for menn, med en nedgang fra 6,6 til 6,2 prosent, mens kvinner hadde en nedgang fra 9,7 til 9,6 prosent. Næringene finansiell tjenesteyting, offentlig administrasjon og undervisning hadde alle uendret sykefravær i 4. kvartal 2002 sett i forhold til 4. kvartal 2001.

Oppgang i bygg og anlegg og forretningstjenester

Sykefraværet økte sterkest innenfor bygg- og anleggsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting. I bygg- og anleggsvirksomhet gikk fraværet opp fra 6,8 til 7,3 prosent fra 4. kvartal 2001 til samme kvartal året etter. I forretningsmessig tjenesteyting var det en oppgang på 0,4 prosentpoeng - fra 5,1 til 5,5 i samme tidsrom. I denne næringen var veksten særlig sterk i undergruppen annonse- og reklamevirksomhet, med en årsvekst på 0,8 prosentpoeng. Undergruppen rengjøringsvirksomhet skiller seg ut fra resten av næringen med høyt sykefravær, men med en nedgang siste år -- fra 12,9 i 4. kvartal 2001 til 12,7 i 4. kvartal 2002.

Lavere sykefravær blant de eldste

I aldersgruppene 60-64 år og 65-66 år avtok sykefraværet. For aldersgruppene fra 45 til 59 år var økningen i sykefraværet lavere enn gjennomsnittet for alle arbeidstakere sett under ett. Tendensen til at yngre aldersgrupper trakk årsendringen i sykefraværet opp, var sterkest blant kvinner. Kvinner i aldersgruppen 25-29 år hadde en årsvekst på 0,4 prosentpoeng, mens kvinner generelt hadde en oppgang på 0,1 prosentpoeng .

Sykefraværet øker fortsatt i østfold

I østfold fortsetter den sterke veksten og det er nå bare Finnmark som har høyere nivå på det legemeldte sykefraværet.. Sykefraværsprosenten i østfold økte fra 7,6 i 4. kvartal 2001 til 8,0 i 4. kvartal 2002. Også i Hedmark og Oppland begynner fraværsprosenten å nærme seg det høyeste nivået blant fylkene, etter en økning på henholdsvis 0,3 og 0,4 prosentpoeng til 7,8 prosent. De nordligste fylkene som lenge har hatt det høyeste sykefraværet, har vært inne i en periode med liten eller ingen vekst i fraværet. Fra 4. kvartal 2001 til samme kvartal året etter hadde Troms og Nordland ingen endring, mens Finnmark hadde en beskjeden oppgang på 0,1 prosentpoeng til 8,4 prosent.

Sykefraværsstatistikk i statistikkbanken

Statistikkbanken er en tjeneste for publisering av detaljert statistikk på Internett. I første omgang tilbyr vi sykefraværsstatistikk fordelt etter kjønn, alder, næring, bedriftsstørrelse og bostedskommune.


Statistikken lages i samarbeid med Rikstrygdeverket (RTV).

Kontaktpersoner i RTV er:

 

Tabeller

Tabeller til publikasjonen