1722_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
1722
1 000 kroner mer i måneden
statistikk
2010-02-03T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstat, Lønn for ansatte i staten, statsansatte, næringsområder (for eksempel statlig forvaltning, kultur, undervisning ), stillingsbetegnelser (for eksempel førstekonsulent, lensmann, fengselsbetjent)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2009

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 000 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtid på 36 400 kroner per 1. oktober 2009. Dette er en økning på 2,8 prosent eller 1 000 kroner fra samme tidspunkt året før.

Staten omfatter her i tillegg til ansatte i forvaltningen, også ansatte i statlig undervisning, helse- og sosialtjenester, faglig teknisk tjenesteyting, bygg- og anleggsvirksomhet med videre. Heltidsansatte i undervisning hadde en vekst i månedslønna på 3,3 prosent. Til sammenligning gikk lønna opp 0,6 prosent for ansatte i helse- og sosialtjenester, med 4,0 prosent i bygge- og anleggsvirksomhet og med 2,8 prosent for ansatte innenfor faglig teknisk tjenesteyting.

Forvaltningen

Statlig forvaltning omfatter offentlig administrasjon og forvaltning, administrasjon av utenriks- og sikkerhetssaker og trygdeordninger underlagt offentlig administrasjon. Månedslønna til ansatte i statlig forvaltning utgjorde 36 100 kroner. Dette var en vekst på 2,8 prosent fra samme tidspunkt året før. Høyest månedslønn hadde ansatte som steller med utenrikssaker, med 42 500 kroner, en økning på 3,7 prosent fra året før. Denne gruppen omfatter ansatte i Utenriksdepartementet, Direktoratet for utviklingssamarbeid og Fredskorpset. Til sammenligning var månedslønna for ansatte i politi- og påtalemyndighet 35 100 kroner og for ansatte i retts- og fengselsvesenet 37 000 kroner. Dette utgjorde en lønnsvekst på henholdsvis 2,9 og 3,9 prosent fra 2008 til 2009. I forsvar var månedslønna 34 600 kroner, tilsvarende en vekst på 1,8 prosent fra året før.

Deltidsansatte

For å sammenligne lønna til heltids- og deltidsansatte regnes lønna til de deltidsansatte om til heltidsekvivalenter, det vil si hva månedslønna ville vært om de jobbet heltid. Månedslønna for alle deltidsansatte i staten var 33 200 kroner etter denne omregningen, en økning på 2,8 prosent fra året før. Deltidsansatte menn hadde en månedslønn på 36 100 kroner, mens kvinnene hadde en månedslønn på 32 000 kroner, henholdsvis 2,0 og 2,9 prosent mer enn året før.

Ny næringsstandard

Fra og med frigivingen i 2009 blir det benyttet ny næringsstandard. Tallene for både 2008 og 2009 er etter ny næringsstandard. For generell informasjon om overgang til ny standard, klikk her

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger om 122 112 heltidsansatte og 25 642 deltidsansatte som er rapportert til Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. oktober 2009. Statistikken omfatter også ansatte som følger lederlønnsregulativet.

Gjennomsnittlig månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter brutto regulativlønn, faste og variable tillegg. Overtidsgodtgjørelse er ikke medregnet i månedslønna.

Tabeller: