1724_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
1724
2 600 kroner mer i måneden
statistikk
2009-02-06T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstat, Lønn for ansatte i staten, statsansatte, næringsområder (for eksempel statlig forvaltning, kultur, undervisning ), stillingsbetegnelser (for eksempel førstekonsulent, lensmann, fengselsbetjent)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2008

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

2 600 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtid på 35 400 kroner per 1. oktober 2008. Dette var en økning på 7,8 prosent, eller 2 600 kroner, fra samme tidspunkt året før.

Den prosentvise lønnsveksten var relativt lik for de fleste store områdene i staten. I forvaltningsvirksomheten, som er det området i staten som sysselsetter flest personer, var økningen i månedslønn på 7,8 prosent fra 2007 til 2008. Til sammenligning hadde statlig heltidsansatte i undervisning en vekst på 7,1 prosent, forretningsmessig tjenesteyting og næringsdrift 8,3 prosent, og helse- og sosialtjenester (eksklusive helseforetakene) 7,5 prosent.

Offentlig forvaltning

Forvaltningen omfatter blant annet ansatte i departementer og direktorater, NAV, forsvaret, politi- og påtalemyndighet samt retts- og fengselsvesenet. Høyest månedslønn hadde ansatte i utenrikstjenesten, som består av utenriksdepartementet, direktoratet for utviklingssamarbeid og fredskorpset, med en gjennomsnittlig månedslønn på 41 000 kroner, en økning på 7,3 prosent fra 2007. Til sammenligning var månedslønna for ansatte i politi- og påtalemyndighet 34 100 kroner, tilsvarende en vekst på 7,5 prosent. For ansatte i retts- og fengselsvesenet var lønnsveksten på 7,2 prosent, mens den i forsvaret var på 7,4 prosent.

Deltidsansatte

For å kunne sammenligne heltids- og deltidsansattes lønn regnes de deltidsansattes lønn om til heltidsekvivalenter, det vil si hva månedslønna ville vært om de jobbet heltid. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for deltidsansatte økte med 8 prosent fra 2007 til 2008, til et nivå på 29 900 kroner. Deltidsansatte menn hadde en månedslønn på 33 100 kroner, mens kvinner hadde en månedslønn på 28 800 kroner, en økning på henholdsvis 7,1 og 8 prosent fra året før.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger om 116 111 heltidsansatte og 25 087 deltidsansatte som er rapportert til Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. oktober 2008. Statistikken omfatter også ansatte som følger lederlønnsregulativet.

Gjennomsnittlig månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter brutto regulativlønn, faste og variable tillegg. Overtidsgodtgjørelse er ikke medregnet i månedslønna.

Tabeller: