1726_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
1726
Månedslønna økte med 1 500 kroner
statistikk
2008-02-08T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstat, Lønn for ansatte i staten, statsansatte, næringsområder (for eksempel statlig forvaltning, kultur, undervisning ), stillingsbetegnelser (for eksempel førstekonsulent, lensmann, fengselsbetjent)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2007

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 1 500 kroner

Heltidsansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtid på 32 900 kroner per 1. oktober 2007. Dette var 1 500 kroner eller 4,7 prosent mer enn på samme tidspunkt i 2006.

Regulativlønna, månedslønna eksklusive tillegg, utgjorde i gjennomsnitt 31 900 kroner, en økning på 1 400 kroner eller 4,6 prosent.

Månedslønna for heltidsansatte kvinner utgjorde i gjennomsnitt 31 200 kroner, mens menn hadde 34 200 kroner i snitt. Dette var 1 500 kroner mer for begge gruppene, eller 5,2 prosent for kvinner og 4,6 prosent for menn.

Offentlig forvaltning

Heltidsansatte i forvaltningen hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 32 500 kroner, en økning på 1 300 kroner eller 4,2 prosent fra samme tidspunkt året før. Forvaltningen omfatter blant annet ansatte i departementer og direktorater, forsvaret, politi- og påtalemyndighet samt retts- og fengselsvesenet.

Ansatte i departementer (eksklusive Utenriksdepartementet) og direktorater hadde en månedslønn på 32 900 kroner, en økning på 5,3 prosent, eller i underkant av 1 700 kroner, fra 2006. Heltidsansatte i forsvaret og i politi- og påtalemyndigheten hadde henholdsvis 31 500 og 31 700 kroner i månedslønn. Dette gir en vekst på 2,9 prosent i forsvaret og 4,4 prosent i politi- og påtalemyndigheten. Ansatte i retts- og fengselsvesenet hadde en noe høyere lønnsvekst. Her utgjorde månedslønna i gjennomsnitt 33 200 kroner. Dette gir en vekst på 2 500 kroner eller 8,3 prosent fra 2006.

I utenrikstjenesten som består av Utenriksdepartementet, Direktoratet for utviklingssamarbeid og Fredskorpset, var månedslønna 38 200 kroner, en økning på 2 600 kroner eller 7,3 prosent fra 2006.

Undervisning

Ansatte ved universiteter og høgskoler hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 34 200 kroner. Dette var en økning på 1 600 kroner eller 4, 9 prosent fra 2006. Her hadde professorer og høgskolelektorer en månedslønn på henholdsvis 48 600 kroner og 36 400 kroner, hvilket utgjorde en vekst på 2 500 kroner og 1 700 kroner. Førsteamanuenser hadde en månedslønn på 38 600 kroner, en vekst på 1 800 kroner fra året før.

Statlig næringsdrift

Ansatte i statlig næringsdrift omfatter blant annet ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, helse- og sosialtjenester og forretningsmessig tjenesteyting. I bygge- og anleggsvirksomhet var månedslønna for heltidsansatte 31 300 kroner. Dette var en økning på 1 300 kroner eller 4,3 prosent sammenlignet med oktober 2006. I helse- og sosialtjenester, blant annet ansatte i statlige barne- og ungdomshjem og hjelpemiddelsentralene, var månedslønna 30 600 kroner eller om lag 1 800 kroner. Dette utgjorde 6,1 prosent mer enn på samme tidspunkt i 2006. Ansatte i statens forretningsmessige tjenesteyting hadde en månedslønn på 33 000 kroner, en vekst på 2 900 kroner eller 9,5 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger om 112 710 heltidsansatte og 24 292 deltidsansatte som er rapportert til Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. oktober 2007. Statistikken omfatter også ansatte på lederlønnsregulativet.

Gjennomsnittlig månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter brutto regulativlønn, faste og variable tillegg. Overtidsgodtgjørelse er ikke medregnet i månedslønna.

Tabeller: