1740_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
1740
900 kroner mer i måneden for statsansatte
statistikk
2004-04-22T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstat, Lønn for ansatte i staten, statsansatte, næringsområder (for eksempel statlig forvaltning, kultur, undervisning ), stillingsbetegnelser (for eksempel førstekonsulent, lensmann, fengselsbetjent)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2003

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

900 kroner mer i måneden for statsansatte

Heltidsansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 27 900 kroner per 1. oktober 2003. Dette var 900 kroner mer enn på samme tidspunkt året før, eller en økning på 3,2 prosent.

Både ansatte i Forsvaret, ansatte i departementene og ansatte i sentraladministrasjonene utenfor departementene hadde en lønnsvekst på om lag 900 kroner i gjennomsnitt eller henholdsvis 3,4, 3,1 og 3,0 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i staten1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste,
etter etat per 1. oktober 2002 og 2003. Kroner og endring
i prosent
  Månedsfortjeneste i alt
  2002 2003 Endring
  Kroner Prosent
Staten i alt 27 000          27 900         3,2
Departementene 30 200 31 200 3,1
Sentraladministrasjonen utenfor departementene 28 600 29 500 3,0
Den sivile ytre etat 25 700 26 400 2,6
Undervisning, forskning med videre 28 400 29 200 2,8
Offentlig næringsdrift og anlegg 25 600 26 400 3,1
Forsvaret 27 400 28 300 3,4
1  Eksklusive Avinor og Mesta i 2003.

Den sivile ytre etat

I den sivile ytre etat, med om lag 40 prosent av alle heltidsansatte i staten, var månedslønna 26 400 kroner. Dette var en økning på 700 kroner, eller 2,6 prosent, fra samme tidspunkt året før. I den sivile ytre etat finner vi blant annet politi- og lensmannsetaten, arbeidsmarkedsetaten samt trygdeetaten.

I politi- og lensmannsetaten økte månedslønna med nesten 1 000 kroner eller 3,7 prosent. Politibetjenter utgjorde over 45 prosent av de ansatte i politi- og lensmannsetaten, og hadde en månedslønn på 25 800 kroner. Dette var en økning på 900 kroner, eller 3,7 prosent, fra samme tidspunkt året før. Nest største stillingsgruppe i denne etaten er politiførstebetjenter, som hadde en månedslønn på 30 400 kroner, en økning på 1 100 kroner - eller 4,0 prosent - fra samme tidspunkt året før.

Den tilsvarende veksten for ansatte i trygdeetaten var 700 kroner, eller 2,8 prosent. Her hadde førstekonsulenter en gjennomsnittlig månedslønn på om lag 23 500 kroner, en økning på i overkant av 100 kroner, eller 0,6 prosent. For ansatte i arbeidsmarkedsetaten var månedslønna 24 400 kroner, en vekst på 500 kroner, eller 2,2 prosent. Her hadde førstekonsulenter en gjennomsnittlig månedslønn på om lag 23 700 kroner, en økning på i underkant av 300 kroner, eller 1,4 prosent.

Undervisning og forskning

I undervisning, forskning med videre utgjorde den gjennomsnittlige månedslønna 29 200 kroner, en økning 800 kroner - eller 2,8 prosent - fra året før. Professorene hadde en gjennomsnittlig månedslønn på om lag 40 500 kroner, en økning på 1 300 kroner, eller 3,3 prosent. Forskere hadde til sammenligning en månedslønn på 32 500 kroner, en vekst på 400 kroner, eller 1,4 prosent. Førsteamanuenser og amanuenser hadde en månedslønn på henholdsvis 33 500 og 31 700 kroner. Dette tilsvarte en vekst på henholdsvis 700, eller 2,2 prosent, og 600 kroner, eller 1,8 prosent.

Sentraladministrasjonen utenfor departementene

For heltidsansatte i sentraladministrasjonen utenfor departementene var den gjennomsnittlige månedslønna på 29 500 kroner, en økning på 900 kroner, eller 3,0 prosent. Her hadde førstekonsulenter en månedslønn på om lag 25 200 kroner, en vekst på om lag 200 kroner, eller 0,9 prosent. Rådgivere hadde til sammenligning en gjennomsnittlig månedslønn på 28 900 kroner, en vekst på om lag 400 kroner, eller 1,5 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger om 105 533 heltidsansatte og 21 425 deltidsansatte i staten som er rapportert inn til Statens Sentrale Tjenestemannsregister per 1. oktober 2003. Statistikken omfatter også heltidsansatte på lederlønnsregulativet. Innenfor offentlig næringsdrift og anlegg ble Luftfartsverket (Avinor) og de delene av Statens Vegvesen som er skilt ut i Mesta egne aksjeselskap fra 1. januar 2003. Ansatte i disse virksomhetene er dermed ikke med i tallgrunnlaget for 2003.

I lønnsoppgjøret våren 2003 ble det enighet om et nulloppgjør for ansatte i staten i 2003. Ved lønnsoppgjøret i 2002 ble det avsatt 2 prosent til lokale forhandlinger. Resultatene av disse forhandlingene ble så sent ferdig at virkningene ikke kom med i datagrunnlaget før i 2003.

Tabeller: