56422_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnind/aar
56422
Månedslønna opp 1 800 kroner
statistikk
2012-01-24T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnind, Lønn for ansatte i industri, næringsområde (for eksempel metallindustri, møbelindustri, næringsmiddelindustri)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i industri1. oktober 2011

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna opp 1 800 kroner

Heltidsansatte i industri hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 38 500 kroner i oktober 2011. Dette var en økning på 4,9 prosent, eller 1 800 kroner, fra samme tidspunkt året før.

Avtalt månedslønn, eller månedslønn eksklusive uregelmessige tillegg og bonus, økte fra 34 600 kroner til 36 300 kroner, som også utgjør 4,9 prosent.

Operatører opp 4,3 prosent, håndverkere 4,7 prosent

Forskjellige typer operatører utgjør alene om lag en tredel av alle heltidsansatte i industrien. Denne yrkesgruppen omfatter blant annet maskin- og prosessoperatører, produksjonsarbeidere, sjåfører og maskinarbeidere. Månedslønna for denne gruppen utgjorde i gjennomsnitt 31 200 kroner, en økning på 1 300 kroner, eller 4,3 prosent fra oktober 2010. Håndverkere, som også utgjør en stor yrkesgruppe i industrien, hadde til sammenligning en månedslønn på 33 700 kroner. Dette tilsvarte en økning på 1 500 kroner eller 4,7 prosent mer enn året før. Yrkesgruppen består blant annet av mekanikere, sveisere og forskjellige typer fagarbeidere.

Større andel med høyere utdanning

Stadig større andel av de ansatte i industrien finner vi i yrker med krav til høyere utdanning. Månedslønna for ansatte i akademiske yrker, blant annet sivilingeniører, siviløkonomer, prosjektledere og ulike typer rådgivere, økte fra 50 100 kroner til 51 900 kroner, eller med 3,6 prosent. I gruppen høgskoleyrker, hvor vi blant annet finner ingeniører og teknikere, utgjorde månedslønna 45 100 kroner. Dette ga en vekst på 1 700 kroner eller 3,9 prosent.

Lederne opp 4,9 prosent

Ansatte i lederyrker hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 62 500 kroner per oktober 2011. Dette tilsvarte en vekst på 2 900 kroner, eller 4,9 prosent, fra samme tidspunkt året før. Blant lederne hadde administrerende direktører en månedslønn på 83 300 kroner, en vekst på 6 700 kroner eller 8,7 prosent. Ledere i de mindre bedriftene hadde en månedslønn på 49 600 kroner, 3 000 kroner eller 6,4 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Skipsbyggingsindustrien opp 5 prosent

I bygging av skip og oljeplattformer økte månedslønna fra 41 900 kroner i oktober 2010 til 44 000 kroner på samme tidspunkt i 2011. Det gir en lønnsvekst på 5 prosent.

Også i denne næringen var det en økning i andel ansatte med høyere utdanning, noe som bidro til økt lønnsvekst. Ser vi på lønnsutviklingen, var det imidlertid høyere vekst for håndverkere enn for gruppene med høyskoleutdanning. Månedslønna for håndverkere var her på 37 300 kroner, en vekst på 3 000 kroner eller 8,7 prosent. Til sammenligning økte månedslønna for ansatte i høgskoleyrker med 3,5 prosent, fra 45 200 kroner til 46 800 kroner.

Næringsmiddelindustrien opp 5 prosent

Næringsmiddelindustrien utgjør en stor industrigren, og månedslønna her økte fra 32 300 kroner i oktober 2010 til 33 900 kroner i oktober 2011. Dette tilsvarte en økning på 5 prosent. Nær halvparten av de heltidsansatte i næringen består av ulike typer operatører og produksjonsmedarbeidere, med en gjennomsnittlig månedslønn på 29 700 kroner. Dette tilsvarte en vekst på 1 400 kroner eller 4,9 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i høgskoleyrker en månedslønn på 38 000 kroner, en økning på 1 100 kroner eller 3 prosent. Ledere i næringen økte lønna fra 54 000 kroner i 2010 til 56 400 kroner i 2011, eller med 4,4 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet industri, med til sammen 129 200 heltidsansatte og 11 633 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for industri til sammen 223 000 ansatte per oktober 2011.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Strukturelle endringer i næringshovedområdet i tillegg til resultater av lønnsforhandlinger, vil kunne påvirke endringene som måles. Dette kan være forhold som for eksempel endringer i sysselsettingsmønsteret, eller at personer bytter jobb mellom ulike næringer og yrker med forskjellig lønnsnivå. I tillegg påvirkes tallene av forskjeller mellom de som kommer inn i og de som går ut av arbeidsmarkedet.

Tallene for 2010 er korrigert grunnet endringer i næringsplassering av enkelte foretak.

Tabeller: