1464_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnind/aar
1464
Lønna i industrien opp med 4,1 prosent
statistikk
2010-02-11T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnind, Lønn for ansatte i industri, næringsområde (for eksempel metallindustri, møbelindustri, næringsmiddelindustri)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i industri1. oktober 2009

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønna i industrien opp med 4,1 prosent

Heltidsansatte i industrien hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsbetaling på 35 600 kroner per oktober 2009. Dette var 4,1 prosent eller 1 400 kroner mer enn på samme tidspunkt året før.

Avtalt månedslønn eller månedslønn eksklusive tillegg og bonus, økte med 4,4 prosent til i gjennomsnitt 33 500 kroner.

I industrien er det mange ansatte i nærings- og nytelsesmiddelindustri og i produksjon av skip og oljeplattformer. Heltidsansatte i førstnevnte næring hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 30 700 kroner, en økning på 1 000 kroner eller 3,4 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i bygging av skip og oljeplattformer en månedslønn på 40 200 kroner, en vekst på 1 600 kroner eller 4,1 prosent.

1,8 prosent lønnsvekst for maskinoperatører

Maskinoperatører og sjåfører utgjør alene en tredel av alle heltidsansatte i industrien. Denne yrkesgruppen omfatter blant annet maskin- og prosessoperatører, produksjonsarbeidere, sjåfører og maskinarbeidere. Månedslønna for denne gruppen utgjorde i gjennomsnitt 28 800 kroner, en økning på 1,8 prosent fra oktober 2008. Håndverkere utgjør også en stor yrkesgruppe i industrien, og de hadde en månedslønn på 31 000 kroner eller 3,7 prosent mer enn året før. Denne yrkesgruppen består blant annet av mekanikere, sveisere og ulike typer fagarbeidere.

Lederne fikk 2,1 prosent

Heltidsansatte i lederyrker hadde per 1. oktober 2009 en gjennomsnittlig månedslønn på 58 100 kroner. Dette tilsvarte en vekst på 1 200 kroner, eller 2,1 prosent fra samme tidspunkt året før. Av disse fikk administrerende direktører en økning i månedslønna fra 73 800 kroner i 2008 til 77 500 kroner i 2009. Dette var en vekst på 5 prosent.

2,2 prosent lønnsvekst for de med lengst utdanning

Det har vært en svak trend i industrien at flere og flere heltidsansatte har høyere utdanning. I perioden 1997 til 2009 har andelen heltidsansatte med høgskoleutdanning økt fra 15 til 20 prosent. Denne utviklingen har vært noe mer markert for kvinner enn for menn.

Heltidsansatte i industrien med inntil fire års universitets- eller høgskoleutdanning hadde en månedslønn på 47 200 kroner, mens tilsvarende for ansatte med mer enn fire års universitetsutdanning var 59 500 kroner. Dette er en lønnsvekst på henholdsvis 4,0 prosent og 2,2 prosent. Om lag halvparten av alle heltidsansatte i industrien har utdanning på videregående skole-nivå, med en månedslønn på 34 400 kroner som tilsvarer en vekst på 3 prosent fra året før.

Strukturelle endringer

Strukturelle endringer i næringen i tillegg til resultater av lønnsforhandlinger, vil påvirke endringene som måles. Dette kan være forhold som for eksempel endringer i sysselsettingsmønsteret, eller at personer bytter jobb mellom ulike næringer og yrker med forskjellig lønnsnivå. I tillegg påvirkes tallene av forskjeller mellom de som kommer inn i og de som går ut av arbeidsmarkedet.

Ny næringsstandard

Fra og med frigivingen i 2009 blir det brukt ny næringsstandard. Tallene for både 2008 og 2009 er etter denne nye standarden. Les mer om overgang til ny standard. Klikk her

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet industri med til sammen 139 5291 heltidsansatte og 12 404 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret hadde industrien til sammen 241 300 ansatte per oktober 2009.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken, informasjon fra lønnsforhandlingene og fra den kvartalsvise lønnsindeksen. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i beregnet årslønn. Tall for 2009 er foreløpige fram til lønnsstatistikken for 2010 blir frigitt. Veksten i månedslønn avviker noe fra veksten i årslønn. Månedslønna sammenlignes på et valgt tidspunkt, 1. oktober hvert år, mens årslønna måler endring mellom kalenderår.

1  Tallet er rettet 17. januar 2011.

Tabeller: