1468_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnind/aar
1468
Månedslønna økte med 6 prosent
statistikk
2008-02-13T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnind, Lønn for ansatte i industri, næringsområde (for eksempel metallindustri, møbelindustri, næringsmiddelindustri)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i industri1. oktober 2007

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 6 prosent

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsbetaling for heltidsansatte i industrien var på 32 000 kroner per oktober 2007, en økning på 1 800 kroner eller 6 prosent fra året før. Dette er den høyeste lønnsveksten vi har målt i industrien de fem siste årene.

Heltidsansatte i industri, etter yrke. Kroner og endring i prosent

Avtalt månedslønn, eller månedslønn eksklusive tillegg og bonus, vokste med 5,7 prosent, til i gjennomsnitt 30 200 kroner.

Operatører og håndverkere

Forskjellige typer operatører utgjør alene en tredel av alle heltidsansatte i industrien. Denne yrkesgruppen omfatter blant annet maskin- og prosessoperatører, produksjonsarbeidere, sjåfører og maskinarbeidere. Månedslønna for denne gruppen utgjorde i gjennomsnitt 27 000 kroner, en økning på 5,8 prosent fra oktober 2006. Håndverkere, som også utgjør en stor yrkesgruppe i industrien, hadde til sammenligning en månedslønn på 28 400 kroner eller 6 prosent mer enn året før. Yrkesgruppen består av sveisere, mekanikere og forskjellige typer fagarbeidere.

Ansatte med høyere utdanning

Det var jevnt over en noe høyere lønnsvekst for ansatte med høyere utdanning enn blant andre grupper i industrien, og det blir stadig flere med høyere utdanning. Månedslønna for ansatte i akademiske yrker, blant annet sivilingeniører, siviløkonomer og systemutviklere, økte fra 41 600 til 44 100 kroner, eller med 6 prosent. I gruppen høgskoleyrker, hvor vi blant annet finner ingeniører og teknikere, utgjorde månedslønna 37 900 kroner. Dette ga en vekst på 2 500 kroner eller 7 prosent.

Høy aktivitet i verksted- og skipsbyggingsindustrien

Både i verksted- og skipsbyggingsindustrien var det relativt høy gjennomsnittlig lønnsvekst kombinert med økt sysselsetting. I verkstedindustrien var månedslønna 33 300 kroner og i bygging av skip og oljeplattformer 34 200 kroner. Dette svarte til en lønnsvekst på henholdsvis 2 200 og 2 400 kroner, tilsvarende 7,2 og 7,5 prosent.

I verkstedindustrien var det en relativt klar økning i andel ansatte med høyskoleutdanning, og månedslønna for denne gruppen økte med 8,3 prosent, fra 36 200 kroner til 39 200 kroner. Til sammenligning hadde operatører og håndverkere en månedslønn på henholdsvis 26 700 kroner og 28 500 kroner, tilsvarende en økning på 4,6 og 5,8 prosent.

Også i bygging av skip og oljeplattformer var det en økning i andel ansatte med høyere utdanning. Ser vi på lønnsutviklingen, var det imidlertid en motsatt tendens, med høyest vekst for håndverkere. Månedslønna for håndverkere var her på 29 200 kroner, en vekst på 2 200 kroner eller 7,9 prosent. For ansatte i høgskoleyrker økte månedslønna med 3,3 prosent, fra 38 700 kroner til 40 000 kroner.

Årslønna økte med 4,9 prosent

Gjennomsnittlig årslønn for heltidsansatte i industrien i 2007 var på 373 900 kroner, en økning på 17 300 kroner eller 4,9 prosent fra 2006.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i hovednæringsområdet industri med til sammen 141 062 heltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2007 omfatter industrien 276 900 sysselsatte lønnstakere.Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna. Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken, informasjon fra lønnsforhandlingene og fra den kvartalsvise lønnsindeksen. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i beregnet årslønn. Tall for 2006 er endelige, mens tall for 2007 er foreløpige fram til lønnsstatistikken for 2008 blir frigitt.Veksten i månedslønn avviker noe fra veksten i årslønn. Månedslønna sammenlignes på et valgt tidspunkt, 1. oktober hvert år, mens årslønna måler endring mellom kalenderår.

Tabeller: