1472_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnind/aar
1472
Industriansattes lønn opp 3,6 prosent
statistikk
2006-02-17T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnind, Lønn for ansatte i industri, næringsområde (for eksempel metallindustri, møbelindustri, næringsmiddelindustri)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i industri1. oktober 2005

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriansattes lønn opp 3,6 prosent

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industrien utgjorde 28 900 kroner per 1. oktober 2005, en økning på 1 000 kroner eller 3,6 prosent fra samme tidspunkt året før. Ansatte innenfor produksjon av kjemiske råvarer tjente 34 000 kroner i måneden, mens ansatte i trelast- og trevareindustri hadde i gjennomsnitt en månedslønn på 24 600 kroner.

Månedslønna omfatter avtalt lønn på tellingstidspunktet samt uregelmessige tillegg og bonuser i gjennomsnitt over året. Gjennomsnittlig avtalt lønn per 1. oktober 2005 utgjorde 27 400 kroner, mens tillegg og bonus var henholdsvis 1 000 og 500 kroner.

Veksten i månedslønn fra 2004 til 2005 i prosent

Yrkesgrupper

Lederne i industrien hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 47 600 kroner i 2005, en vekst på i overkant av 1 100 kroner eller 2,5 prosent fra året før. Månedslønna for ansatte i akademiske yrker, blant annet sivilingeniører og systemutviklere, lå på 40 300 kroner, en økning på 1 300 kroner eller 3,4 prosent. Ansatte i høgskoleyrker hadde en månedslønn på 33 700 kroner i 2005, en vekst på 1 500 kroner eller 4,7 prosent. I denne yrkesgruppen finner vi blant annet ingeniører, funksjonærer innenfor administrasjon, tekniske salgsrepresentanter og journalister. Ansatte i kontoryrker, eksempelvis sekretærer, kontoransatte og lagermedarbeidere, hadde en månedslønn på vel 25 900 kroner. Dette var en økning på i underkant av 900 kroner eller 3,5 prosent fra året før.

Gjennomsnittlig månedslønn for operatører og sjåfører, som er den største yrkesgruppen i industrien, utgjorde 24 500 kroner i oktober 2005. Dette tilsvarer en vekst på 600 kroner eller om lag 2,5 prosent fra samme tidspunkt året før. Månedslønna for håndverkere utgjorde 25 800 kroner, en vekst på 900 kroner eller 3,5 prosent.

Beregnet årslønn

Foreløpig beregnet årslønn for heltidsansatte i industrien utgjorde 341 300 kroner. Dette var om lag 10 000 kroner eller 3 prosent mer enn i 2004. Årslønna har økt med mellom 4 300 kroner for heltidsansatte i møbelindustrien og 17 100 kroner for heltidsansatte i bygging av skip og oljeplattformer. De store næringene, nærings- og nytelsesmidler og verkstedindustrien, har hatt en årslønnsvekst på henholdsvis 10 700 og 8 100 kroner.

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken, informasjon fra lønnsforhandlingene og fra den kvartalsvise lønnsindeksen. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i beregnet årslønn. Tall for 2004 er endelige, mens tall for 2005 er foreløpige til lønnsstatistikken for 2006 blir frigitt.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i hovednæringsområdet industri med til sammen 130 155 heltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2005 omfatter industrien 260 000 sysselsatte lønnstakere.

Gjennomsnittlig månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner og lignende. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna. Veksten i månedslønn avviker noe fra veksten i årslønn. Månedslønna sammenlignes på et valgt tidspunkt, 1. oktober hvert år, mens årslønna måler endring mellom kalenderår.

Tabeller: