1644_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
1644
Månedslønna økte med 3,7 prosent
statistikk
2006-05-05T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhelse, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, helsepersonell, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, førskolelærere, barnevernspedagogerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2005

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 3,7 prosent

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester hadde en månedslønn på 25 600 kroner per 1. oktober 2005. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 900 kroner eller 3,7 prosent fra samme tidspunkt året før.

Ansatte i helsetjenester hadde en lønnsvekst på 4,8 i perioden, mens tilsvarende vekst for ansatte i sosialtjenester var 3,2 prosent.

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter nærings-
hovedgruppe per 1. oktober 2004 og 2005. Kroner og endring i prosent
  Månedsfortjeneste i alt
  2004 2005 Endring
    i prosent
  Kroner Prosent
Helse- og sosialtjenester i alt             24 700     25 600 3,7
Helsetjenester i alt 27 100 28 400 4,8
Sosial- og omsorgstjenester i alt 23 400 24 200 3,2
1  NOS Standard for næringsgruppering.

Heltidsansatte sykepleiere hadde en månedslønn på 27 300 kroner, en økning på 1 000 kroner eller 3,9 prosent fra 2004. Spesialsykepleiere og jordmødre hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 30 100 kroner, en økning på 1 100 kroner eller 4 prosent.

Legenes månedslønn utgjorde om lag 52 400 kroner, en økning på 2 200 kroner eller 4,3 prosent fra samme tidspunkt året før.

Hjelpepleierne hadde en månedslønn på 22 700 kroner, en økning på vel 700 kroner eller 3,4 prosent.

Sosial- og omsorgstjenester

I private sosial- og omsorgstjenester utgjør høgskoleyrker en stor gruppe. I denne gruppen finner vi blant annet førskolelærere samt barnevernspedagoger og sosionomer. Førskolelærere hadde månedslønn på 24 300 kroner, en økning på 2,8 prosent eller 700 kroner fra samme tidspunkt året før.

Barnevernspedagoger og sosionomer hadde i gjennomsnitt en månedslønn på 27 500 kroner. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 700 kroner, eller 3,5 prosent fra 2004.

I omsorgsyrkene var gjennomsnittlig månedslønn på 20 500 kroner, en økning på 500 kroner eller 2,4 prosent.

Årslønna økte med 3,4 prosent

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken samt informasjon fra lønnsforhandlingene. Årslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg, samt bonuser og provisjon. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i årslønna.

Beregnet årslønn for heltidsansatte i helse- og sosialtjenester utgjorde 305 000 kroner i 2005, en økning på 3,4 prosent fra 2004.

Heltidsansatte i private helsetjenester hadde en beregnet årslønn på 337 300 kroner, en vekst på 14 500 kroner eller 4,7 prosent fra 2004. Til sammenligning hadde heltidsansatte i sosial- og omsorgstjenester en årslønn på 287 500 kroner, noe som utgjorde en økning på 7 700 kroner eller 2,8 prosent.

Private helsetjenester omfatter private sykehustjenester, legetjenester, tannlegetjenester, heldøgnspleie og fysioterapitjenester. I private sosialtjenester finner vi blant annet drift av institusjoner, barnehager, skolefritidsordninger, fritidsklubber, arbeidsmarkedsbedrifter og velferdsorganisasjoner.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 21 656 heltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2005 dekker statistikken om lag 68 700 sysselsatte lønnstakere i private helse- og sosialtjenester.

Tabeller: