1646_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
1646
2,6 prosent lønnsvekst
statistikk
2005-03-17T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhelse, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, helsepersonell, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, førskolelærere, barnevernspedagogerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2004

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

2,6 prosent lønnsvekst

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester hadde en lønnsvekst på 2,6 prosent fra 1. oktober 2003 til 1. oktober 2004. Ansatte i helsetjenester hadde en lønnsvekst på 3,3 prosent i perioden, mens tilsvarende vekst for ansatte i sosialtjenester var 2,4 prosent.

Private helsetjenester omfatter private sykehustjenester, legetjenester, tannlegetjenester, heldøgnspleie og fysioterapitjenester. I private sosialtjenester finner vi blant annet drift av institusjoner, barnehager, skolefritidsordninger, fritidsklubber, arbeidsmarkedsbedrifter og velferdsorganisasjoner.

Helsetjenester

Heltidsansatte sykepleiere hadde en månedslønn på 26 300 kroner, en økning på 800 kroner, eller 3,1 prosent, fra 2003. Spesialsykepleierne hadde en månedslønn på 28 900 kroner, en økning på 400 kroner, eller 1,3 prosent.

Legenes månedslønn utgjorde om lag 50 200 kroner, en økning på 3 100 kroner, eller 6,6 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Hjelpepleierne hadde en månedslønn på 22 000 kroner, som er en økning på knapt 400 kroner, eller 1,7 prosent, fra 2003.

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester1.
Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringshovedgruppe
per 1. oktober 2003 og 2004. Kroner og endring i prosent
  Månedsfortjeneste i alt
  2003 2004 Endring i prosent
  Kroner Prosent
Helse- og sosialtjenester i alt      24 100      24 700 2,6
Helsetjenester i alt 26 200 27 100 3,3
Sosial- og omsorgstjenester i alt 22 900 23 400 2,4
1  NOS Standard for næringsgruppering.

Sosial- og omsorgstjenester

I private sosial- og omsorgstjenester utgjør barne- og ungdomsarbeidere en stor gruppe. I denne gruppen har vi blant annet barnehageassistenter med en gjennomsnittlig månedslønn på 19 500 kroner, en økning på 5,2 prosent fra samme tidspunkt året før.

Hjelpepleiere og andre pleie- og omsorgsyrker hadde henholdsvis 21 700 og 20 200 kroner i månedslønn. Dette tilsvarte en lønnsvekst på henholdsvis 0,5 prosent for hjelpepleiere og 2,7 prosent for andre pleie- og omsorgsyrker. Sistnevnte gruppe består blant annet av miljøarbeidere og personlige assistenter.

Årslønna økte med 3,2 prosent

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken samt informasjon fra lønnsforhandlingene. Årslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg, samt bonuser og provisjon. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i årslønna.

Beregnet årslønn for heltidsansatte i helse- og sosialtjenester utgjorde 294 900 kroner i 2004, en økning på 9 200 kroner, eller 3,2 prosent, fra 2003.

Heltidsansatte i private helsetjenester hadde en beregnet årslønn på 322 300 kroner, en vekst på 12 100 kroner, eller 3,9 prosent, fra 2003. Til sammenligning hadde heltidsansatte i sosial- og omsorgstjenester en årslønn på 279 600 kroner, noe som utgjorde en vekst på 8 200 kroner, eller 3 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 19 762 heltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2004 dekker statistikken om lag 67 400 sysselsatte lønnstakere i private helse- og sosialtjenester.

Tabeller: