1650_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
1650
Årslønna økte med 5,2 prosent
statistikk
2003-04-04T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhelse, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, helsepersonell, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, førskolelærere, barnevernspedagogerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2002

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Årslønna økte med 5,2 prosent

Gjennomsnittlig beregnet årslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester utgjorde 271 100 kroner i 2002. Dette var en økning på 13 400 kroner eller 5,2 prosent fra 2001.

Høyest årslønn hadde ansatte i helsetjenester, hvor årslønna i gjennomsnitt var på 293 000 kroner, en økning på 14 000 kroner eller 5 prosent fra 2001. Helsetjenester omfatter blant annet private sykehustjenester, legetjenester, tannlegetjenester og andre helsetjenester som heldøgnspleie og fysioterapitjeneste. Ansatte i private sosial- og omsorgstjenester hadde en gjennomsnittlig årslønn på 257 900 kroner, en økning på 12 400 kroner eller 5,1 prosent fra året før. Denne næringen omfatter alt fra drift av institusjoner, barnehager, skolefritidsordninger og fritidsklubber til vernede bedrifter og velferdsorganisasjoner.

Beregnet årslønn tar utgangspunkt i at det utbetales lønn for tolv måneder i året, slik at feriepengetillegg ikke blir inkludert. Årslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg, samt bonuser og provisjon. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i årslønna. I beregningen benyttes informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken per 1. oktober.

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester1.
Beregnet gjennomsnittlig årslønn, etter næringshovedgruppe.
2001-2002. Kr og endring i prosent
  Beregnet årslønn
  2001 20022 Endring i prosent
Helse- og sosialtjenester i alt           257 700           271 100       5,2
Helsetjenester i alt  279 000  293 000 5,0
Sosial- og omsorgstjenester i alt  245 500  257 900 5,1
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Foreløpige tall.

Månedsfortjenesten

Gjennomsnittlig månedsfortjeneste er hovedbegrepet i lønnsstatistikken. Månedsfortjeneste omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner og lignende. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedsfortjenesten. Veksten i månedsfortjeneste avviker noe fra veksten i årslønn. Månedsfortjenesten sammenlignes på et valgt tidspunkt, 1. oktober hvert år, mens sammenligningen av årslønn måler endring mellom kalenderår. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for alle heltidsansatte i helse- og sosialtjenester utgjorde 22 900 kroner. Dette var i gjennomsnitt en økning på 1 100 kroner, eller 5,2 prosent, fra 1. oktober 2001 til samme tidspunkt i 2002.

4,5 prosent økning i helsetjenester

Heltidsansatte i helsetjenester hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 24 700 kroner, en økning på 1 100 kroner eller 4,5 prosent fra året før. Blant ansatte i akademiske yrker finner vi legene med en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 42 900 kroner, en økning på 2 100 kroner eller 5,2 prosent. Sykepleiere hadde en månedsfortjeneste på 24 500 kroner, en økning på 900 kroner eller 3,9 prosent. Hjelpepleierne hadde til sammenligning en månedsfortjeneste på vel 20 700 kroner. Dette tilsvarte en vekst på 1,3 prosent eller knapt 300 kroner.

5,4 prosent økning i sosial- og omsorgstjenester

Heltidsansatte i sosial- og omsorgstjenester hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 21 800 kroner, en økning på 1 100 kroner eller 5,4 prosent fra samme tidspunkt året før. Ansatte i høgskoleyrker hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 22 600 kroner, en økning på drøyt 900 kroner eller 4,3 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i service- og omsorgsyrker en månedsfortjeneste på 18 800 kroner, en økning på 1 000 kroner eller 5,6 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 16 362 heltidsansatte og 13 349 deltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2002 dekker statistikken om lag 67 000 sysselsatte lønnstakere i private helse- og sosialtjenester.

Tabeller: