2428_om_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvarb/aar
2428_om
statistikk
2000-05-31T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false

Innvandrere, arbeidstakerstatistikk2. halvår 1999

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Innvandrere, arbeidstakerstatistikk
Emne: Arbeid og lønn

Ansvarlig seksjon

Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Definisjon av de viktigste begrepene

En arbeidstaker er en person som mot vederlag utfører arbeid i en annens tjeneste. Det stilles krav om at arbeidsforholdet skal ha en forventet varighet på minst seks dager, og gjennomsnittlig 4 timer eller mer pr. uke., for at det skal være meldepliktig til A/A-registeret. Alle typer arbeidsforhold som oppfyller disse kravene, skal rapporteres til dette registeret. Referansedatoen for arbeidstakerforholdet er ved utgangen av november i statistikkåret.

Førstegenerasjonsinnvandrer : person født i utlandet av utenlandsfødte foreldre.

Definisjon av de viktigste kjennemerkene

Alder er angitt i hele år ved statistikkårets slutt.

Næringskode : Standard for næringsgruppering, SN 94.

Standard klassifikasjoner

Aldersgrupper: 16-24 år, 25 - 54 år, 55 - 74 år.

Botid i Norge : under 4 år, 4 - 6 år, 7 år og mer

Landbakgrunn : Norden, Vest - Europa ellers, Øst - Europa, Nord - Amerika og Oseania Asia, Afrika og Sør- og Mellom Amerika.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Fylkestall og hele landet.

Hyppighet og aktualitet

Årlig pr. 4. kvartal.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Rådatafiler lagres permanent.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å beskrive sysselsettingen blant førstegenerasjonsinnvandrere (personer født i utlandet av uenlandsfødte foreldre) bl.a. etter kjønn, alder, botid, landbakgrunn, næring og bostedsfylke.

Arbeidstakerstatistikken gir tall for alle som er sysselsatt som arbeidstakere (ansatte), unntatt vernepliktige. I tillegg mangler vi tall for selvstendig næringsdrivende for at statistikken skal dekke alle sysselsatte. Sjøfolk ble inkludert i datagrunnlaget f.o.m 2. kvartal 1992 . Det er tidligere publisert arbeidstakerstatistikk for innvandrere pr. 2. kvartal 1990-1995. Fra og med 1995 gikk man over fra 2. kvartal til 4. kvartal, som referansetidspunkt.

Brukere og bruksområder

Innvandrings- og arbeidskraftmyndighetene og offentlig forvaltning ellers, forskere og massemedia er de sentrale brukerne av statistikken.

Sammenheng med annen statistikk

Arbeidstakere etter bosted og næring . Denne statistikken bygger også på data fra Arbeidstaker-registeret, og omfatter alle arbeidstakere som er registrert bosatt i Norge i alderen 16 - 74 år.

Foreløpige arbeidstakertall : SSB lager også arbeidstakerstatistikk basert på foreløpige tall. Her kan det også gis fordeling på næring. Disse tallene er ikke reviderte og feil i datagrunnlaget kan forekomme. Opplysningene om bostedskommune er endelige, men det kan forekomme feil i næringskode og mangelfull oppsplitting av bedrifter. For enkeltkommuner kan utslaget være betydelig. Fordelen med de foreløpige tallene er at de har kort produksjonstid, og data kan leveres på mer detaljert nivå enn de endelige. SSB tilbyr egne abonnementer på tabellpakker som dekker fylker og kommuner.

Lovhjemmel

Statistikklovens §3-2 (Administrative registre).

EØS-referanse

Council regulation (EEC) No. 3111/76 on the compilation of statistics of foreign workers.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter de førstegenerasjonsinnvandrerne (uten norsk bakgrunn) fra 16-74 år som på et gitt tidspunkt står registrert med aktivt arbeidsforhold i Arbeidstakerregisteret, og som er registrert bosatt i Norge.. For de med flere registrerte arbeidsforhold, blir et av disse ("hovedarbeidsforholdet") valgt ut som tellende i statistikken. Vernepliktige og selvstendig næringsdrivende er foreløpig ikke med i datagrunnlaget.

Det vil etterhvert bli aktuelt å ta med andregenerasjonsinnvandrere i den løpende arbeidsmarkedsstatistikken, men pr. i dag er det relativt få personer i denne gruppen som er over 16 år.

Datakilder og utvalg

Arbeidstakerstatistikken bygger på tall fra Arbeidstakerregisteret som Rikstrygdeverket og trygdekontorene er ansvarlige for. Registeret holdes ajour ved at arbeidsgiverne er pålagt å sende melding til trygdekontoret hver gang et arbeidsforhold starter eller opphører.

Opplysninger om bostedskommune, alder og kjønn hentes fra Det sentrale personregister. Opplysningene om innvandringskategori, landbakgrunn, fødeland, statsborgerskap, botid i Norge, kjønn, alder og bostedsfylke er hentet fra Statistisk sentralbyrås Befolkningsstatistikksystem .

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå (SSB) mottar fra Rikstrygdeverket (RTV) ukentlig filer over endringsmeldinger til Arbeidstakeregisteret. I tillegg tas et totaluttak fra Arbeidstakerregisteret, én gang i året.

Konfidensialitet

Person er analyseenheten.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ikke-utvalgsfeil

Erfaring viser at en del meldinger til Arbeidstakerregisteret kommer for sent inn. Det gjør at den utviklingen statistikken viser, ligger noe etter den faktiske utviklingen (3-6 måneder). Av samme grunn gjøres datauttaket fra registeret først 16 uker etter referansedato for statistikken. Dette sikrer at de fleste meldinger som gjelder referansedatoen kommer med i statistikken.