2002_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akukurs/aar
2002
Høyt utdannede mest på kurs
statistikk
2007-10-23T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
akukurs, Kursdeltakelse, arbeidskraftundersøkelsen, kurs, konferanser, seminarer, opplæringSysselsetting, Arbeid og lønn
true

Kursdeltakelse, arbeidskraftundersøkelsen2007

Innhold

Publisert:

Denne statistikken er nedlagt.

Høyt utdannede mest på kurs

Andelen av de sysselsatte som har deltatt på kurs i løpet av en fireukers periode var 15 prosent i 2. kvartal 2007. For de med utdanning på universitets- og høyskolenivå var prosentandelen 22.

Kvinner med høy utdanning har tidligere hatt noe høyere kurshyppighet enn menn med samme utdanning. Tallene for 2007 viser at forskjellen ikke lenger er så stor. I år var 22,2 prosent av kvinnene på kurs, mot 21,5 prosent for menn. Tilsvarende tall var 24 og 20 prosent i 2. kvartal 2006.

Kursdeltakelse omfatter også deltakelse på konferanser, seminarer og lignende hvor formålet har vært opplæring.

Middelaldrende med størst deltakelse

Det var de middelaldrende som gikk mest på kurs, mens de unge og eldre deltok i mindre grad. Sysselsatte i alderen 40-54 år hadde den høyeste kursdeltakelsen på 18 prosent i 2. kvartal i år. Mens for de yngste, her 15-29 år, og for de eldste, 60-74 år, var kursdeltakelsen på 10 prosent.

Oljeutvinning på topp

Høyest kursdeltakelse var det i næringene oljeutvinning (27 prosent) og offentlig administrasjon og forsvar (26 prosent). Innenfor transport og kommunikasjon har litt færre deltatt på kurs i 2007 i forhold til i 2006, en nedgang fra 13 prosent til 10 prosent.

Økt kursdeltakelse blant menn i full jobb

Tallene viser at menn har økt sin kursdeltakelse i 2007, og hele økningen skjedde blant de heltidsarbeidende. 16 prosent av alle heltidsarbeidende menn deltok på kurs og lignende i 2. kvartal 2007, mot 15 prosent i samme periode i fjor. For kvinnene er kursdeltakelsen for de som jobber heltid uendret.

Varierer med kvartalene

Kursdeltakelsen har vært varierende året sett under ett. I 3. kvartal i fjor, som inkluderte to sommerferiemåneder, gikk 9 prosent på kurs. Flest deltok på kurs i 4. kvartal, da var andelen 17 prosent. Tallene for 1. kvartal viste omtrent den samme hyppigheten som for 2. kvartal.

Endret publisering

Før 2003 ble spørsmål om kursdeltakelse bare stilt i 2. kvartal, og har fram til nå hatt en særskilt publisering for dette kvartalet. Heretter vil publiseringen av kursdeltakelse skje kvartalsvis og sammen med de øvrige resultatene fra arbeidskraftsundersøkelsene (AKU). Tabellene vil fortsatt bli å finne i Statistikkbanken .