Rapporter 2016/10

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2015

Da pensjonsreformen ble innført i 2011 var et sentralt mål at folk skulle stå lenger i arbeid. I denne rapporten ser vi blant annet at andelen arbeidstakere i alderen 62-66 år som kombinerer arbeid og AFP/alderspensjon gikk fra 9 prosent i 2. kvartal 2010 til hele 45 prosent i det samme kvartalet i 2015.

Et av de viktige virkemidlene var at personer over 62 år skulle kunne kombinere arbeid og pensjon i større grad enn tidligere, uten at pensjonen ble redusert. Med den nye reformen ble det for personer fra 62 år mulig og ta ut alderspensjon fra folketrygden i kombinasjon med arbeid. Det ble dessuten gjort endringer i AFP-ordningen for privat sektor som gir en enda sterkere økonomisk stimulans til å stå lenger i arbeid. For ansatte i virksomheter som har denne ordningen, vil man derfor forvente særlig sterke utslag på andelen som fortsetter i jobb.

Pensjonsreformen slo til – flere i arbeid

Også i årene før innføringen av pensjonsreformen var det en viss vekst i sysselsettingsprosenten for de enkelte 1-årige alderskohortene fra 60 år og oppover som var i arbeid. Men etter innføring av ny pensjonsordning har 62- til 66-åringer hatt en markert sterkere vekst enn 60- og 61-åringene. Økningen for 62- og 63-åringene var klart størst de første årene etter pensjonsreformen og har siden flatet ut. Dette forplanter seg til en sterk vekst de siste årene for 64-66-åringene. I rapporten brukes primært tall over arbeidstakere basert på data fra administrative registre. Dette gir grunnlag for å følge utviklingen over tid også når vi deler de eldre opp i mindre grupper. Tallene viser at både kvinner og menn har hatt vekst i andelen av befolkningen som er arbeidstakere. Veksten er klart sterkest for personer uten høyere utdanning.

Størst økning blant sysselsatte i privat sektor

Andelen 61 åringer som fortsetter i jobb året etter økte for alle næringer samlet med rundt 5 prosentpoeng når vi sammenligner før og etter pensjonsreformen. Veksten var klart sterkest i næringer dominert av privat sektor. For arbeidstakere i industrien var veksten rundt 15 prosentpoeng. For næringer dominert av offentlig sektor var veksten 2-3 prosentpoeng. Men disse næringene hadde før pensjonsreformen en klart høyere andel som fortsatte i arbeid enn i privat sektor. Også etter at reformen er innført, er nivået høyere i næringer dominert av offentlig sektor jamført med de fleste næringer dominert av privat sektor.

Eldre mannlige pensjonister kombinerer oftest pensjon og arbeid

I årets rapport ser vi også på i hvilken grad personer kombinerer det å stå i arbeid med samtidig å ta ut pensjon. Også før pensjonsreformen hadde noen arbeidstakere slike muligheter, men dette ble kraftig utvidet ved innføringen av reformen. Tallene viser da også at andelen arbeidstakere som kombinerer arbeid og AFP/alderspensjon har hatt en sterk vekst etter 2010. I 2. kvartal 2010 var andelen 9 prosent for arbeidstakere i alderen 62-66 år, mens den i 2. kvartal 2015 var 45 prosent. I privat sektor var andelen som kombinerte arbeid og pensjon 55 prosent, mens den var 37 prosent i staten og 30 prosent i kommunal sektor. Det viser seg at menn kombinerer arbeid og pensjon i mye større grad enn kvinner. Noe av dette skyldes nok at kvinner har opparbeidet seg mindre rettigheter til pensjon, samt at relativt færre kvinner enn menn arbeider i privat sektor der veksten har vært sterkest.

Arbeids– og sosialdepartementet har bidratt med finansiering til denne rapporten.

Om publikasjonen

Tittel

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2015

Ansvarlige

Pål Nordby, Helge Næsheim

Serie og -nummer

Rapporter 2016/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Arbeids– og sosialdepartementet

Emne

Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9317-7

ISBN (trykt)

978-82-537-9316-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

39

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt