Rapporter 2017/05

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2016

De siste par årene har nedgangen i oljerelatert virksomhet gitt et markert fall i andelen 61 åringer som fortsatte å arbeide i disse næringene. Dette har slått ut for både høyt og lavt utdannende lønnstakere.

I årets rapport om yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen kommer det blant annet frem at nedgangen i oljerelatert virksomhet de siste par årene har gitt et markert fall i andelen 61 åringer som fortsatte å arbeide i disse næringene. Dette har slått ut for både høyt og lavt utdannende lønnstakere. Også i andre næringer dominert av privat sektor har det siste år vært en nedgang i andelen 61 åringer som fortsetter å arbeide.

Rapporten er en del av en serie som beskriver hvordan yrkesaktiviteten blant eldre har utviklet seg før og etter at pensjonsreformen ble innført 1. januar 2011. I årets rapport følger vi opp de fleste av temaene fra fjorårets rapport, og i tillegg ser vi på uttak av AFP etter om man er sysselsatt eller ikke og hvor mye de som tar ut AFP jobber i forhold til de som ikke tar ut AFP.

Om publikasjonen

Tittel

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2016

Ansvarlig

Pål Nordby og Helge Næsheim

Serie og -nummer

Rapporter 2017/05

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Arbeids– og sosialdepartementet

Emne

Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9517-1

ISBN (trykt)

978-82-537-9516-4

ISSN

0806-2056

Antall sider

43

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt