Rapporter 2014/19

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Her beskrives hvordan yrkesaktiviteten blant eldre har utviklet seg før og etter pensjonsreformen fra 2011. Hvorvidt manglende samordning av tjenestepensjon mellom offentlig og privat sektor reduserer jobbskiftene mellom sektorene, analyseres også.

Etter innføringen av ny pensjonsordning har andelen som er sysselsatt i aldersgruppen 62-66 år, vokst mye raskere enn blant 60- og 61-åringene. Dette gjelder både for kvinner og menn.

Denne rapporten beskriver hvordan yrkesaktiviteten blant eldre har utviklet seg før og etter at pensjonsreformen ble innført 1. januar 2011. Virkningen det første året etter pensjonsreformen ble beskrevet i Rapport 12/2013.

I årets rapport ser SSB på om den økte yrkesdeltakelsen som ble observert blant 62-64-åringer, er blitt ytterligere forsterket. Konklusjonen er at dette synes å være tilfellet for dem som i 2013 var 63- og 64-åringer. For disse synes effekten av pensjonsreformen ennå ikke å være uttømt. For 63-åringer er det likevel noe avtakende vekst jamført med året før.

Redusert mobilitet mellom offentlig og privat sektor

I rapporten er det også et kapittel hvor det undersøkes om pensjonsordningene for offentlig sektor synes å bidra til reduserte jobbskifter fra offentlig til privat sektor blant 50-59-åringene.

Jobbskifte innebærer i denne sammenheng at en person bytter virksomhet (arbeidsplass) fra ett år til et annet. For statlig og kommunal sektor er pensjonsordningene samordnet, slik at man ikke taper noe i pensjonsrettighet på å bytte innen eller mellom disse sektorene. Det gjør man derimot ved å skifte til privat sektor. Fra andre undersøkelser er det kjent at andelen som skifter jobb, synker med økende alder. Dette viser seg også i andelen som skifter jobb mellom sektorer. Men tallene i denne rapporten viser at nedgangen er klart større for jobbskifter fra henholdsvis statlig og kommunal sektor til privat sektor sammenlignet med nedgangen for dem som skifter mellom statlig og kommunal sektor. Dette støtter altså opp om antakelsen om at manglende samordning av pensjonsordningene bidrar til redusert mobilitet.

Arbeids- og sosialdepartementet har finansiert rapporten.

Om publikasjonen

Tittel

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Ansvarlige

Gunnar Claus, Pål Nordby, Helge Næsheim

Serie og -nummer

Rapporter 2014/19

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8928-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8927-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

33

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt