Rapporter 2013/12

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Les om hvor mange personer over 60 år som fortsatt jobber og hvor mye utdanning de har. Dessuten om forskjellene mellom kvinner og menn i arbeid og mellom offentlig og privat sektor.

Det har i flere år, også før pensjonsreformen ble innført i 2011, vært en viss vekst i andelen som er i arbeid for personer eldre enn 60 år. Men utviklingen fra 2011 til 2012 viser at årskullene på 62 år og over har hatt en sterkere vekst enn 60- og 61-åringene. Denne rapporten beskriver situasjonen for de eldres sysselsetting.

Sysselsettingsveksten har vært særlig sterk for personer i alderen 62 og 63 år. Dette gjelder både for kvinner og menn.

Sterkest vekst for personer uten høyere utdanning

Når det gjelder andelen som fortsatt er i arbeid ett år etter, presenteres tall for dem som går fra å være 61 til å bli 62 år. Tallene viser at veksten i andelen som fortsatt var i arbeid, var klart sterkere mellom 2011 og 2012 enn de foregående tre år. Veksten var klart sterkere for personer med grunnskole og videregående skole som høyeste fullførte utdanning enn for dem med høyere utdanning. De med høyskole- eller universitetsutdanning har likevel den høyeste andelen som fortsatt står i arbeid.

Mest markant i privat sektor

Veksten i andelen som fortsatt står i arbeid, var videre sterkere i privat sektor enn i offentlig sektor i perioden 2011-2012. De ulike AFP-ordningene i offentlig og privat sektor, og ulik tilpasning av pensjonsreformen i de to sektorene, kan være en årsak til at veksten var større i privat sektor.

Ingen forklaringer

Rapporten beskriver utviklingen i de eldres sysselsetting, uten at det blir gitt noen fullstendig forklaring av årsaker. Pensjonsreformen kan være en viktig årsak, men ikke den eneste grunnen til den utviklingen tallene over sysselsatte viser. Demografiske forhold er for eksempel viktige.

Arbeidet med rapporten ble finansiert gjennom et oppdrag for Arbeidsdepartementet (AD).

Om publikasjonen

Tittel

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Ansvarlige

Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland, Helge Næsheim

Serie og -nummer

Rapporter 2013/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8618-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8617-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.