Rapporter 2013/05

Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2011

Her kan du lese om ansatte i næringene som er knyttet til produksjon av olje og gass, for eksempel: Hvor de bor, hvilke land de kommer fra, hva slags utdanning de har og hvor gamle de er.

Fra 2010 til 2011 økte sysselsettingen i petroleumsnæringene og petroleumsrelaterte næringer med 4 489 personer, eller 6,5 prosent. Dette er en langt sterkere vekst enn året før. Næringene sysselsatte til sammen 69 306 personer og rekrutterer fra ulike deler av Europa.

I denne rapporten gir SSB en beskrivelse av sysselsettingen for petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringene i 2011, 2010 og dessuten utviklingstrekk tilbake til 2003. Publikasjonen er en oppdatering av rapport 49/2011. Formålet med rapporten er å beskrive omfang og egenskaper ved de sysselsatte som er direkte involvert i olje- og gassutvinning, samt sysselsatte i virksomheter som i hovedsak leverer varer til disse.

Finnes over hele landet

Selv om mye av virksomheten i petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringene er konsentrert til sokkelen og deler av Vestlandet, viser det seg at nesten alle landets bostedskommuner har sysselsatte i disse næringene: Hele 420 av 430 kommuner. For de fleste av disse kommunene dreier det seg riktignok om få personer. Rogalandskommunene Sola og Stavanger var de to bostedskommunene med høyest andel av de sysselsatte i alt knyttet til petroleumsnæringene, om lag 14 prosent. Stord i Hordaland var den bostedskommunen med klart høyest andel av de sysselsatte i alt knyttet til petroleumsrelaterte næringer, 16 prosent.

Flest vesteuropeere i oljenæringene

Andelen innvandrere med bakgrunn fra vesteuropeiske land utenom Norden er særlig høy for petroleumsnæringene, mens de petroleumsrelaterte næringene ikke skiller seg vesentlig fra øvrig privat sektor. Andelen innvandrere fra EU-land i Øst-Europa er samtidig langt lavere i petroleumsnæringene enn i de petroleumsrelaterte næringene, og i privat sektor ellers.

Bedrifter med andre hovedarbeidsområder utelatt

Store deler av sysselsettingen knyttet til petroleumsvirksomheten er sysselsatt i bedrifter som kun leverer deler av sin vare- og tjenesteproduksjon til petroleumsnæringene. Denne rapporten omfatter ikke sysselsatte i disse virksomhetene.

Arbeidet med denne rapporten er finansiert av Olje- og energidepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2011

Ansvarlige

Ole Sandvik, Jørgen Holck Johannessen

Serie og -nummer

Rapporter 2013/05

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sysselsetting, Olje og gass

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8584-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8583-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt