Rapporter 2010/55

Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer

Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene.

Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte næringer.

I 2009 var det 43 017 sysselsatte i petroleumsnæringene og 20 055 sysselsatte i petroleumsrelaterte næringer. Begge gruppene av næringer skiller seg fra øvrig privat virksomhet ved at de har en høyere andel sysselsatte med bosted i utlandet og som arbeider i Norge i kortere perioder. For petroleumsæringene gjelder dette i stor grad personer fra Norden og gamle EU-land. For de petroleumsrelaterte næringer er de nye EU-landene sterkt representert.

Gjennomsnittsalderen for de ansatte i petroleumsnæringen har holdt seg stabil siden 2003, i de petroleumsrelaterte næringene har gjennomsnittsalderen gått ned. Begge næringsgruppene har en lav andel kvinner, men disse har høyere utdanning sammenlignet med kvinner i øvrig privat virksomhet. I petroleumsnæringene har også mennene en stor andel med høy utdanning, mens menn i petroleumsrelaterte har utdanning mer på linje med øvrig privat virksomhet.

Rogaland er det fylket flest sysselsatte både i petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringene, bor i. Hele 424 kommuner hadde minst én person bosatt som var sysselsatt i petroleumsnæringene eller i relaterte næringer.

Om publikasjonen

Tittel

Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer

Ansvarlige

Jørgen Holck Johannessen, Marianne Aamodt, Espen Michaelsen

Serie og -nummer

Rapporter 2010/55

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sysselsetting, Olje og gass

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8010-8

ISBN (trykt)

978-82-537-8009-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

45

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt