Rapporter 2009/43

Sysselsatte i petroleumsnæringene

Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i
næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene.
Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte næringer.
I 2009 var det 43 017 sysselsatte i petroleumsnæringene og 20 055 sysselsatte i
petroleumsrelaterte næringer. Begge gruppene av næringer skiller seg fra øvrig
privat virksomhet ved at de har en høyere andel sysselsatte med bosted i utlandet
og som arbeider i Norge i kortere perioder. For petroleumsæringene gjelder dette i
stor grad personer fra Norden og gamle EU-land. For de petroleumsrelaterte
næringer er de nye EU-landene sterkt representert.
Gjennomsnittsalderen for de ansatte i petroleumsnæringen har holdt seg stabil
siden 2003, i de petroleumsrelaterte næringene har gjennomsnittsalderen gått ned.
Begge næringsgruppene har en lav andel kvinner, men disse har høyere utdanning
sammenlignet med kvinner i øvrig privat virksomhet. I petroleumsnæringene har
også mennene en stor andel med høy utdanning, mens menn i petroleumsrelaterte
har utdanning mer på linje med øvrig privat virksomhet.
Rogaland er det fylket flest sysselsatte både i petroleumsnæringene og de
petroleumsrelaterte næringene, bor i. Hele 424 kommuner hadde minst én person
bosatt som var sysselsatt i petroleumsnæringene eller i relaterte næringer.

Om publikasjonen

Tittel

Sysselsatte i petroleumsnæringene

Ansvarlig

Jørgen Holck Johannessen

Serie og -nummer

Rapporter 2009/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sysselsetting, Olje og gass

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7693-4

ISSN

0806-2056

Antall sider

25

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt