Rapporter 2011/49

Sysselsatte i petroleumsnæringen og relaterte næringer 2010

Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte næringer.

Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte næringer. Hovedvekten ligger på situasjonen i 2010 og 2009, men det gis også tall tilbake til 2003.

Mellom 2009 og 2010 fikk 8-9 store industriforetak endret næringskode til 09.10: Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning. Denne endringen kom som følge av en prinsipiell diskusjon om hvor man skulle dra grensen mellom næringskode 09.10 og tradisjonell industri. Endringen førte til at disse foretakene ble flyttet fra petroleumsrelaterte næringer til petroleumsnæringer. Rundt 7 000 personer som tidligere var klassifisert som sysselsatt i petroleumsrelaterte næringer blir nå klassifisert som sysselsatt i petroleumsnæringene. Det gir et brudd i tidsserien for hver av næringsgruppene og vi kommenterer derfor i årets utgave av rapporten bare tall for summen av de to næringsgruppene. I vedlegg A gis det en del tall for hver av gruppene.

I 2010 var det 64 817 sysselsatte når vi ser petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringer under ett. Av disse var 61 333 bosatt i Norge mens 3 484 var bosatt i andre land og var kun i Norge på arbeidsoppdrag. Turnusordninger i jobber på sokkelen med lange friperioder gjør disse velegnet for langpendling.

Fra 2009 til 2010 økte sysselsettingen med 1 745, eller 2,8 prosent og dette er en noe sterkere enn fra 2008 til 2009. I motsetning til trenden fra 2003 var det en nedgang siste år i sysselsatte som var bosatt i utlandet. Fra 2003 har denne gruppen økt med 92 prosent eller 1 672 personer, mens den siste år gikk ned med 11 prosent.

Selv om mye av virksomheten i petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringene er konsentrert til sokkelen og relativt få kommuner særlig på Vestlandet, finner vi at de sysselsatte sprer seg på hele 421 bostedskommuner. For de fleste av disse kommunene dreier dette seg riktignok om svært få personer. Stord var bokommunen med høyest andel av de sysselsatte knyttet til petroleums- og petroleumsrelaterte næringer. Andelen var her 21 prosent i 2010, mens Sola og Stavanger hadde andeler på rundt 15 prosent.

De sysselsatte i petroleums- og petroleumsrealterte næringer skiller seg fra sysselsatte i privat sektor ellers ved å ha flere med høyere utdanning og en lavere andel kvinner. Kvinneandelen har imidlertid økt fra 16,5 prosent i 2003 til 19,5 prosent i 2010. Veksten har særlig kommet blant kvinner med høyere utdanning. Mens 53 prosent av de sysselsatte kvinnene hadde en utdanning på universitets- og høyskolenivå, var tilsvarende andel for menn 34 prosent.

Når vi ser på innvandrere sysselsatt i petroleums- og petroleumsrelaterte næringer skiller de seg fra øvrig privat virksomhet ved at en mye høyere andel har bakgrunn fra vesteuropeiske land.

Om publikasjonen

Tittel

Sysselsatte i petroleumsnæringen og relaterte næringer 2010

Ansvarlige

Håvard Thoen, Jørgen Holck Johannessen

Serie og -nummer

Rapporter 2011/49

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sysselsetting, Olje og gass

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8266-9

ISBN (trykt)

978-82-537-8265-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

36

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt