Rapporter 2014/40

Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2013

Formålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i virksomheter nært knyttet til denne næringen. Hovedfokus er på situasjonen i 2013 og endringer fra 2012, men det gis også en del hovedtrekk tilbake til 2004.

Formålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i virksomheter nært knyttet til denne næringen. Hovedfokus er på situasjonen i 2013 og endringer fra 2012, men det gis også en del hovedtrekk tilbake til 2004.

I rapporten brukes betegnelsen kraftnæringen om næringen Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet i Statistisk Sentralbyrås Standard for næringsgruppering. Virksomheter med et stort innslag av sysselsatte med de samme utdanningene og yrkene som er typiske for virksomheter i kraftnæringen, er i rapporten omtalt som kraftrelaterte virksomheter. Samlet sett omtales disse to gruppene som kraftsektoren.

I 2013 var det 19 051 sysselsatte i kraftsektoren. Det var en vekst på 14,1 prosent fra 2004 og 2,2 prosent fra 2012. Av de sysselsatte i 2013 var om lag 20 prosent kvinner. Kvinneandelen har ligget stabilt på rundt 20 prosent siden 2004. Sammenlignet med resten av næringslivet hadde kraftsektoren en lav andel kvinner blant sine ansatte.

De sysselsatte i kraftsektoren hadde i 2013 en gjennomsnittsalder på 44,8 år, mot 41,8 år for resten av næringslivet. Siden 2004 har andelen sysselsatte over 55 år økt i kraftsektoren, men samtidig har også andelen under 35 år økt.

Andelen sysselsatte i kraftsektoren med høyere utdanning har økt fra 2004 til 2013. I 2004 hadde 27 prosent av de sysselsatte høyere utdanning, mens denne andelen hadde økt til 35 prosent i 2013.

Sysselsettingen i kraftnæringen alene utgjorde 15 085 personer i 2013, en økning på 326 fra året før. Økningen kom som et resultat av at 1 733 sysselsatte kom til næringen, mens 1 407 sysselsatte gikk ut av næringen.

Kvinnene som begynte i kraftnæringen hadde i stor grad bakgrunn fra detaljhandel eller arbeidskrafttjenester. Menn som ble rekruttert til næringen hadde i stor grad bakgrunn fra bygge- og anleggsvirksomhet.

Av dem som sluttet i kraftnæringen mellom 2012 og 2013, var 56 prosent fortsatt i arbeid i 2013, men i andre næringer. Flest gikk til bygge- og anleggsvirksomhet.

Om publikasjonen

Tittel

Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2013

Ansvarlig

Julie Margrethe Slensvik

Serie og -nummer

Rapporter 2014/40

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Energi Norge

Emner

Energi, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9049-7

ISBN (trykt)

978-82-537-9048-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt