Størst arbeidskraftkostnader i oljeselskapene

Publisert:

Gjennomsnittlig kostnad for ett årsverk i olje- og gassutvinning og bergverksdrift var på 1,35 millioner kroner i 2016, 11,5 prosent mer enn i 2012. Tilsvarende tall for alle næringer samlet var 761 000 kroner.

Arbeidskraftkostnadene varierer mellom næringshovedområdene. De minste gjennomsnittlige arbeidskraftkostnadene var i hotell- og restaurantvirksomhet med 463 500 kroner per årsverk i 2016.

Figur 1

Figur 1. Totale arbeidskraftkostnader etter næringshovedområde

Arbeidskraftkostnader består av direkte personalkostnader og indirekte personalkostnader. De direkte kostnadene er kontantytelser som for eksempel lønn og bonuser, mens indirekte kostnader omfatter pensjons- og forsikringspremier, naturalytelser, opplæringskostnader, arbeidsgiveravgift med videre, fratrukket refusjoner.

Direkte personalkostnader økte med 10,5 prosent

I perioden fra 2012 til 2016 økte de direkte personalkostnadene per årsverk, samlet for alle næringshovedområdene, med 10,5 prosent. Dette tilsvarer en årlig vekst på 2,6 prosent. Sterkest vekst i denne perioden hadde næringshovedområdet omsetning og drift av fast eiendom med 16,3 prosent.

Til sammenligning hadde hotell- og restaurantvirksomhet den svakeste veksten med 7,7 prosent.

Indirekte personalkostnader tilsvarte 22,0 prosent av kostnadene

De indirekte kostnadene representerte i gjennomsnitt 22,0 prosent av de totale arbeidskraftkostnadene, der arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader var de klart største bidragsyterne. Begge blir normalt beregnet som en funksjon av kontantytelsene, med en fast prosentsats av denne.

En samvariasjon mellom utvikling i direkte personalkostnader, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader, både næringsvis og over tid, er derfor ikke unaturlig. Det kan likevel være en forskjell for pensjonskostnadene. Det er i flere næringshovedområder utbredt med ordninger som gir overdekning utover det lovpålagte i obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP). Kollektive pensjonsinnskudd påvirker også arbeidskraftkostnadene.

Figur 2. Andel direkte og indirekte personalkostnader 2016

Direkte personalkostnader Indirekte personalkostnader
I Hotell- og restaurantvirksomhet 83.2 16.8
N Forretningsmessig tjenesteyting 82.2 17.8
R Kultur, underholdning og fritid 81.7 18.2
P Undervisning 79.2 20.8
G Varehandel 79.2 20.8
E Vann, avløp, renovasjon 79.1 20.9
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 79.1 20.9
L Omsetning og drift av fast eiendom 78.7 21.3
J Informasjon og kommunikasjon 78.7 21.3
C Industri 78.7 21.3
H Samferdsel 78.5 21.5
Q Helse- og sosialtjenester 77.7 22.3
F Bygge- og anleggsvirksomhet 77.7 22.3
S Personlig tjenesteyting 76.2 23.8
K Finanstjenester 73.6 26.5
B Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 73.2 26.8
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 71.4 28.6

Faktaside