Notater 2007/47

Dokumentasjonsrapport

Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - tverrsnitt, tema: arbeidsmiljø

Statistisk sentralbyrås Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnittsundersøkelsen (temaroterende) har som hovedmål at den over tid skal dekke alle viktige levekårsområder. Hovedtemaet i hver undersøkelse roterer etter en treårig syklus: Arbeidsforhold i 1996, 2000,2003 og 2006; Boforhold, nærmiljø og fritid i 1997, 2001 og 2004; Helse i 1998, 2002 og 2005. Undersøkelsen er samordnet i den forstand at den er utformet i samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og de ledende forsknings- og forvaltningsinstitusjoner innen hvert temaområde.

Statistisk sentralbyrås Seksjon for levekårsstatistikk har vært ansvarlig for utformingen av spørsmålene. Tverrsnittsundersøkelsen er lagt opp slik at eksterne oppdragsgivere kan betale for tilleggsspørsmål. Oppdragsgivere som deltar, kan i tillegg til datafiler med sine egne spørsmål, i ettertid søke om å få tilgang til Statistisk sentralbyrås spørsmål. Det gjør at oppdragsgivere som arbeider innenfor det enkelte temafeltet får mulighet til å belyse flere problemstillinger enn de SSBs spørsmål dekker. Det er fortsatt ønsker om at dette opplegget skal videreføres, med unntak av en stor ekstrasatsing på arbeidsmiljø fra og med 2006. For å øke nytteverdien av levekårsundersøkelsen med arbeidsmiljø som tema, har Arbeids- og inkluderingsdepartementet bidratt økonomisk til en utvidelse av denne undersøkelsen.

Levekår tverrsnittsundersøkelsen om arbeidsmiljø ble i 2006 utvidet med et større utvalg samt at vi fra og med dette året etablerte undersøkelsen som et panel. Endringene er først og fremst gjort for å kunne bryte ned på yrkesgrupper og dels grupper innenfor yrkesgrupper. Undersøkelsen skal gjennomføres hvert 3. år (med unntak for fire år mellom 2009 og 2013 –en tidsforskyvning forårsaket av Tidsbruksundersøkelsen som finner sted i 2010). Levekårtverrsnittsundersøkelsen om arbeidsmiljø skal fortsatt være en del av den årlige temaroterende tverrsnittsundersøkelsen om levekår.

Om publikasjonen

Tittel

Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - tverrsnitt, tema: arbeidsmiljø. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik

Serie og -nummer

Notater 2007/47

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

1 b. (flere pag.).

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt