Utstasjonerte arbeidstakere etter næring. 3. kvartal 2019 og 2020. Absolutte tall og prosent

Tilbake til artikkelen

Utstasjonerte arbeidstakere etter næring. 3. kvartal 2019 og 2020. Absolutte tall og prosent
  Antall Prosent
  2019 2020 2019 2020
I alt 8 185 6 406 100,0 100,0
Jordbruk, skogbruk og fiske 13 5 0,2 0,1
Bergverksdrift og utvinning 115 99 1,4 1,5
Industri og lektrisitet, vann, renovasjon 1 265 750 15,5 11,7
Bygge- og anleggsvirksomhet 2 171 1 959 26,5 30,6
Varehandel, reperasjoner av motorvogner 186 121 2,3 1,9
Transport og lagring 46 187 0,6 2,9
Informasjon og kommunikasjon 579 543 7,1 8,5
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 522 280 6,4 4,4
Forretningsmessig tjenesteyting, utleievirksomhet 3 239 2 417 39,6 37,7
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring, undervisning og helse- og sosialtjenester 10 6 0,1 0,1
Personlig tjenesteyting 25 12 0,3 0,2
Uoppgitt 14 27 0,2 0,4

Kontakt