Rapporter 2004/25

Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2004

Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

I 2. kvartal 2004 ble det på ny gjennomført en tilleggsundersøkelse til arbeidskraftundersøkelsen (AKU) om funksjonshemmedes situasjon på arbeidsmarkedet. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge om det er systematiske sammenhenger mellom funksjonshemning og andre arbeidsmarkedsrelevante variable, og på hvilke måter funksjonshemmedes situasjon eventuelt skiller seg ut fra andres. Samtidig var hensikten å kunne sammenligne resultatene med tilsvarende undersøkelser i 2. kvartal 2003 og 2002, samt i 4. kvartal 2000.

Om lag 16 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppgav å ha en funksjonshemning i 2. kvartal 2004, definert som fysiske eller psykiske helseproblemer av mer varig karakter som kan medføre begrensninger i det daglige liv. Totalt sett innebærer dette at 476 000 personer i alderen 16-66 år mener å ha en funksjonshemning. Sammenlignet med undersøkelsene i 2. kvartal 2003 og 2002 er tallet på funksjonshemmede personer om lag 40 000 høyere, noe som utgjør ett prosentpoeng av befolkningen i alderen 16-66 år. Derimot er de på linje med tallene for 4. kvartal 2000. Fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004 økte andelen funksjonshemmede i alle aldersgrupper unntatt blant de yngste (under 25 år) og de eldste (over 60). Det var en større økning blant kvinner enn blant menn.

Av de funksjonshemmede var 46,3 prosent sysselsatt i inntektsgivende arbeid, mens 2,4 prosent var regnet som arbeidsledige i 2. kvartal 2004. Mens knapt halvparten av de funksjonshemmede dermed var med i arbeidsstyrken, var det tilsvarende tallet for befolkningen totalt (16-66 år) 78 prosent. Sammenlignet med resultatene fra 2. kvartal 2003 innebærer dette en økning i yrkesaktiviteten for de funksjonshemmede, mens den for befolkningen ellers har gått noe ned i samme periode. For de funksjonshemmede har yrkesaktiviteten dermed kommet opp på nivå med 2. kvartal 2002.

Fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004 økte yrkesaktiviteten mest for funksjonshemmede under 40 år. Veksten var like sterk for kvinner som for menn. Den var også jevnt fordelt på næring, yrke, heltid og deltid.

Det er en høyere deltidsandel blant de funksjonshemmede enn blant de sysselsatte totalt sett. I 2. kvartal 2004 hadde 42 prosent av de sysselsatte med funksjonshemning en deltidsjobb, sammenlignet med 27 prosent totalt. Dette er omtrent på samme nivå som i de foregående undersøkelsene.

24 prosent av de 255 000 ikke-sysselsatte med funksjonshemninger ønsker et inntektsgivende arbeid, en nedgang på 3-4 prosentpoeng sammenlignet med tidligere undersøkelser. Over 90 prosent har tidligere vært sysselsatt. Av de 58 000 som ønsker en jobb, er det 12 000 som oppfyller betingelsene for å bli regnet som arbeidsledige.

Prosjektstøtte: Arbeidet er utført som et oppdrag for Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2004

Ansvarlig

Tor Petter Bø

Serie og -nummer

Rapporter 2004/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Funksjonsevne , Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

82-537-6695-5

ISBN (trykt)

82-537-6694-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

29

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt