Rapporter 2007/40

Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2007

Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

AKUs tilleggsundersøkelse for 2. kvartal 2007 er den åttende i rekken av slike undersøkelser som har til hensikt å kartlegge funksjonshemmedes forhold til arbeidsmarkedet og hvordan funksjonshemmedes situasjon eventuelt skiller seg fra andres. Disse undersøkelsene inngår i en lengre tidsserie som skal belyse utviklingen på arbeidsmarkedet for denne gruppen. Det er tidligere gjort slike tilleggsundersøkelser for 4. kvartal 2000 og 2004 og for 2. kvartal 2002 – 2003, 2005 og 2006.

Litt over 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha en funksjonshemning i 2. kvartal 2007, definert som "fysiske eller psykiske helseproblemer av mer varig karakter som kan medføre begrensninger i det daglige liv". Totalt sett innebærer dette at 495 000 personer i den aktuelle aldersgruppa mener de har en funksjonshemning. Dette er 41 000 flere enn tilsvarende rapportering for 2. kvartal 2006 og 0,7 prosentpoeng over den andelen funksjonshemmede i befolkningen som framkom da.

Av de funksjonshemmede var 45,3 prosent sysselsatte i inntektsgivende arbeid, mens 2,4 prosent var regnet som arbeidsledige i 2. kvartal 2007. Mens knapt halvparten av de funksjonshemmede dermed var med i arbeidsstyrken, var det tilsvarende tallet for befolkningen totalt (16-66 år) 76,8 prosent (herav 74,8 prosent sysselsatte og 2 prosent ledige).

Sammenlignet med fjoråret har det kun vært marginale endringer innenfor feilmarginene mht. sysselsettingen. Dette gjelder både for funksjonshemmede og befolkningen generelt.

Av de som er i arbeid, er det en betydelig høyere andel på deltid blant de funksjonshemmede enn blant de sysselsatte totalt, nærmere bestemt 48,3 kontra 26,6 prosent.

60 prosent av alle personer med funksjonshemning oppga å ha mottatt én eller flere stønader som følge av funksjonshemningen i 2. kvartal 2007. Denne andelen var 3 prosentpoeng høyere enn i 2. kvartal året før. Av de sysselsatte med funksjonshemning var 39 prosent stønadsmottakere, mot 36 prosent i fjor.

17 prosent av de 271 000 ikke-sysselsatte med funksjonshemninger ønsket et inntektsgivende arbeid. Blant disse 46 000 personene var det kun 12 000, dvs. 26 prosent, som oppfylte betingelsene for å bli regnet som arbeidsledig.

Av de funksjonshemmede i arbeid oppgir 68 prosent at funksjonshemningen begrenser hva slags type arbeidsoppgaver de kan utføre, tatt i betraktning de hjelpemidler man eventuelt har til rådighet. 57 prosent oppgir at funksjonshemningen begrenser hvor mye de kan arbeide, dvs. den daglige eller ukentlige arbeidstid.

57 prosent av de ansatte med funksjonshemninger hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen i form av endringer i arbeidsoppgavene, i arbeidstiden eller ved fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen. Dette er en andel som ligger 11 prosentpoeng høyere enn nivået i 2. kvartal 2002.

I 2. kvartal 2007 utgjorde de funksjonshemmede 8,9 prosent av de ansatte totalt. Blant ansatte i IA-bedrifter utgjorde de 10,1 prosent mot 7,6 prosent blant ansatte uten slik avtale. Det har kun vært marginale endringer i disse andelene, men IA bedriftene har en viss overvekt av funksjonshemmede ansatte, og denne har økt litt det siste året, fra 1,6 til 2,5 prosentpoeng.

Prosjektstøtte : Arbeidet er utført som oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om publikasjonen

Tittel

Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2007

Ansvarlige

Bjørn Olsen, Mem Thi Van

Serie og -nummer

Rapporter 2007/40

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Funksjonsevne , Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7268-4

ISBN (trykt)

978-82-537-7267-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

90

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt