Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2018

Publisert:

70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2018.

Yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15-74 år, var på 70,2 prosent i 2018, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU).

(Klikk på figuren for en større versjon, eller last ned figuren som pdf.)

Arbeidskraftundersøkelsen

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gir informasjon om hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte, hvor mye de jobber og hvor stor andel som er arbeidsledige. Statistikken belyser tilknytningen til arbeidsmarkedet for ulike befolkningsgrupper.

AKU er en intervjuundersøkelse som går kontinuerlig og omfatter et utvalg på 24 000 personer fordelt på alle ukene i kvartalet. AKU gir både månedlig (løpende tremåneders snitt) samt kvartalsvis informasjon om utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet. Siden AKU er en utvalgsundersøkelse, er det utvalgsusikkerhet knyttet til tallene. Statistikkene er basert på personer som er registrert bosatt i Norge ifølge Det sentrale folkeregisteret. AKU omfatter også bosatte i Norge som jobber i utlandet. For sysselsatte med flere arbeidsforhold (jobber) blir informasjon fra både hoved- og biarbeidsforhold samlet inn og beregnet hver for seg og samlet.