[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Hotell- og restaurantvirksomhet, 1996. Regnskapsstatistikk:

Forbedret lønnsomhet for hotell- og restaurantnæringen i 1996


Aksjeselskapene innenfor hotell- og restaurantnæringen fikk forbedret lønnsomhet, likviditet og finansieringsstruktur fra 1995 til 1996, men soliditeten ble derimot redusert. Kantine- og cateringvirksomhet var også i 1996 hovednæringsgruppen innen hotell og restaurant med desidert høyest lønnsomhet.
Totalrentabiliteten for næringen totalt økte med 0,5 prosentpoeng, til 7,3 prosent i 1996. Drift av barer hadde mest positiv utvikling med en økning på 5,6 prosentpoeng, til 12,8 prosent. Høyest totalrentabilitet hadde kantine- og cateringvirksomhet med 17,6 prosent, en forbedring på 1,2 prosentpoeng fra 1995. Hotellvirksomhet økte med 0,2 prosentpoeng til 6,2 prosent, mens drift av restauranter og kafeer økte med 0,8 prosentpoeng til 8,1 prosent.

Økt egenkapitalrentabilitet
Egenkapitalrentabiliteten gikk opp fra 9,0 prosent i 1995 til 12,2 prosent i 1996. Drift av barer hadde høyest verdi med 85,3 prosent i 1996 og størst økning med 93,7 prosentpoeng. Forklaringen er blant annet den sterke gjeldsfinansieringen. Kantine- og cateringvirksomhet hadde også høy egenkapitalrentabilitet i 1996, 56,1 prosent, som likevel er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra 1995. Hotellvirksomhet økte egenkapitalrentabiliteten med 1,4 prosentpoeng til 6,8 prosent, mens drift av restauranter og kafeer økte med 7,1 prosentpoeng til 17,9 prosent.

Forbedret driftsmargin
Driftsresultat i forhold til driftsinntektene for næringen økte med 0,6 prosentpoeng til 4,4 prosent i 1996. Høyest driftsmargin hadde annen overnatting med 6,5 prosent, som likevel har lavest totalrentabilitet. Størst forbedring skjedde innen drift av barer, som økte med 2,8 prosentpoeng til 5,1 prosent i 1996. Hotellvirksomhet økte fra 4,2 prosent i 1995 til 4,4 prosent i 1996, og drift av restauranter og kafeer økte fra 3,0 til 3,6 prosent.

Svekket soliditet
Sett under ett hadde næringen negativ utvikling i soliditeten. Egenkapitalandelen ble redusert med 0,9 prosentpoeng til 17,3 prosent i 1996. Gjeldsgraden antyder at det i 1996 var 4,8 kroner gjeld per krone egenkapital mot 4,2 kroner i 1995. Hotellvirksomhet reduserte egenkapitalandelen fra 21,2 prosent i 1995 til 19,2 prosent i 1996, mens drift av restauranter og kafeer hadde en økning på 0,7 prosentpoeng til 12,2 prosent i 1996.

Høyest egenkapitalandel hadde kantine- og cateringvirksomhet med 22,7 prosent, en oppgang på 0,4 prosentpoeng fra 1995. Den største økningen fant sted innenfor gatekjøkkenvirksomhet, fra 11,1 prosent i 1995 til 18,7 prosent i 1996. Lavest egenkapitalandel hadde drift av barer, med 6,0 prosent, som kombinert med relativt høy totalrentabilitet kan forklare den betydelige egenkapitalrentabiliteten til denne virksomheten.

Næringens finansierings- og kapitalstruktur utenom egenkapitalandel og gjeldsgrad var karakterisert ved en positiv utvikling. Likviditetsgrad 1, finansieringsgrad 1 og arbeidskapitalen i prosent av totalkapitalen indikerer at anleggsmidlene på næringsnivå ble finansiert med en større andel langsiktig kapital i 1996 enn i 1995.

Om statistikken
Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for hotell- og restaurantvirksomhet er basert på oppgaver fra ikke-finansielle aksjeselskaper som har levert regnskap til regnskapsregisteret i Brønnøysund. Denne regnskapsstatistikken representerer en mer detaljert næringsmessig fordeling for hotell- og restaurantvirksomhet enn de foreløpige tallene publisert i Ukens statistikk nr. 1/2 1998.

[Figur 3]

Figur 3: Egenkapitalandel innenfor hotell- og restaurantvirksomhet. 1996. Prosent


[Figur 4]

Figur 4: Totalrentabilitet innenfor hotell- og restaurantvirksomhet. 1996. Prosent


Tabeller

* Tabell 8-1: Hotell- og restaurantvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall, etter næringshovedgruppe. 1993-1996. Millioner kroner. Definisjoner av nøkkeltall

Ny statistikk

Hotell- og restaurantvirksomhet, 1996. Regnskapsstatistikk.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Reiselivsstatistikk. Mer informasjon: Stian Larsen, tlf. 62 88 54 95, e-post: sla@ssb.no, eller Tom Granseth, tlf. 62 88 54 06, e-post: tog@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 11, 1998