[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Eldresentre, 1996. Foreløpige tall:

Frivillig innsats viktig for eldresentrene


Om lag 6 prosent av de frivillige ulønnede hjelperne ved eldresentrene her i landet er de eldre selv. De fleste frivillige er over 67 år gamle, og over 77 prosent av disse hjelperne er kvinner. Dette viser tall fra 265 eldresentre i 1996.
I tillegg til den frivillige innsatsen er det om lag 1 800 personer som hadde lønnet arbeid ved eldresentrene. Av disse arbeidet 77 prosent deltid.

Ved utgangen av 1996 var det i de 265 sentrene registrert 113 200 brukere. 6prosent av disse gjør en frivillig innsats. De aller fleste brukerne er over 67 år gamle. Men også andre og yngre grupper har tilgang til sentrene, blant annet uførepensjonister og førtidspensjonister.

Nær 41 prosent av sentrene er opprettet av frivillige organisasjoner, mens 53 prosent er opprettet av kommunen. 6 prosent er opprettet som et samarbeid mellom kommune og frivillig organisasjon eller menighet. Bare et mindre antall sentre drives av andre enn dem som opprettet de.

De fleste eldresentre, 63 prosent, drives som selvstendige, frittstående enheter. Om lag 10 prosent drives sammen med institusjoner for eldre (sykehjem eller aldershjem), mens litt over en fjerdedel drives sammen med trygdebolig, servicebolig eller lignende.

Samlede brutto driftsutgifter var for regnskapsåret 1996 314 millioner kroner eller vel 1,2 millioner per enhet. Vel halvparten av utgiftene gikk til lønnsutbetalinger. På inntektssiden representerte tilskuddene fra kommunene og inntekter fra kafeteriadrift de viktigste inntektskildene med henholdsvis 99 og 67 millioner kroner, eller om lag 373 000 og 254000 kroner per senter.

Av 265 eldresentre oppgir litt over halvparten at det er opprettet frivillighetssentral i distriktet, men bare 61prosent har opprettet et samarbeid med frivillighetssentralen.

Om statistikken
Eldresenter er et aktivitetstilbud på dagtid til eldre over 67 år. Sentrene skal være åpne for alle eldre, og kan fylle oppgaver som matombringing til hjemmebundne eldre, sosialrådgiving, hårpleie og fotterapi eller besøkstjeneste. Sentrene kan være opprettet av kommunen eller av frivillige organisasjoner, og være drevet med eller uten kommunalt tilskudd. De kan ligge i tilknytning til institusjon eller bolig eller være frittstående.

Undersøkelsen er basert på skjema som ble sendt ut i september 1997 til 460 registrerte eldresentre (fra et register opprettet i 1994/1995). Av de registrerte svarte 265 sentre innen utgangen av 1997, 77 sentre svarte ikke, mens 118 sentre ble tatt ut av registeret fordi de hadde endret status til dagsenter, var nedlagt eller på annen måte ikke oppfylte kriteriene for å være et eldresenter. Materialet var av varierende kvalitet, og det har ikke vært mulig å revidere alle punktene fullt ut. Det ble utført en lignende undersøkelse i 1995, men disse tallene er ikke presentert i Statistisk sentralbyrå.

Tabeller

* Tabell 01: Eldresentre1. Hele landet. Per 31. desember 1996

* Tabell 02: Drift av eldresentre1. Hele landet. Per 31. desember 1996


Ny statistikk

Eldresentre, 1996. Foreløpige tall.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Åsne Vigran, tlf. 21 09 44 86, e-post: vig@ssb.no

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 11, 1998