[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Harmoniserte konsumprisindekser EU/EØS, januar 1998:

Nedgang i konsumprisene for EU-området


Den harmoniserte konsumprisindeksen for EU-området var 102,2 (1996=100) i januar 1998. Det er en nedgang på 0,2 prosent fra desember 1997. I 1996 og 1997 var det i samme tidsrom en økning på 0,2 prosent.
Storbritannia og Frankrike er blant de landene med kraftigst reduksjon i konsumprisene fra desember i fjor til januar i år. De to landene hadde en prisnedgang på henholdsvis 0,7 og 0,4 prosent. Storbritannia har også hatt prisnedgang i denne perioden tidligere, men da ikke så sterk. Frankrike har derimot svak stigning for samme periode tidligere år.

I Norge økte den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI) med 0,5 prosent fra desember 1997 til januar 1998. Tross den beskjedne veksten er dette den høyeste prisstigningen i EØS-området. For samme tidsrom i fjor var økningen for Norge på 1,1 prosent.

Små forskjeller i Norden
Stigningen i den norske harmoniserte konsumprisindeksen fra januar 1997 til januar 1998 (tolvmånedersveks-ten) var 1,6 prosent. De andre nordiske landene har også relativ lav prisvekst, med tolvmånedersrater mellom 1,6 og 2,2 prosent. For både Sverige, Island og Norge er det prisene på tobakk og alkohol som stiger mest. Et annet fellestrekk ved disse landene er at prisene på klær og sko er lavere i januar 1998 enn for ett år siden. Dette gjelder også Danmark.

Flere land i Sør-Europa har også relativt stor prisvekst på alkohol og tobakk, mens Frankrike har varslet prisøkning på tobakk. Alle landene i Sør-Europa har redusert tolvmånedersvekst sett i forhold til 1996. Nedgangen i Italia skyldes blant annet økt verdi på den italienske liren, noe som igjen fører til reduserte priser på importvarer.

Medlemskap i EUs økonomiske og monetære union (ØMU)
Ifølge Maastricht-traktaten skal et medlemsland i ØMU blant annet oppfylle følgende krav: Prisstigningen, målt ved endring i HKPI må ikke være mer enn 1,5 prosent høyere enn gjennomsnittet for de tre landene med lavest inflasjon. Per januar 1998 betyr det at prisstigningen ikke må være over 2,1 prosent, hvis det er sist kjente tolvmånedersrate som legges til grunn. Alle EU-land, med unntak av Hellas, tilfredsstiller dette kravet. Hvilke land som ut fra en helhetsvurdering vil være kvalifisert for deltakelse i prosessen mot ØMU, skal avgjøres på EU sitt toppmøte i begynnelsen av mai.

Økt prisvekst i Japan
Japan har tidligere hatt svak økonomisk vekst med liten prisstigning. 1. april 1997 økte myndighetene i Japan momsen fra 3 til 5 prosent. Dette er en av årsakene til at tolvmånedersveksten i den nasjonale konsumprisindeksen for Japan økte fra 0,6 prosent i januar 1997 til 1,8 prosent i år.

Om statistikken
Den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI) er en indikator for bruk til internasjonal sammenligning av prisutviklingen. Harmoniserte konsumprisindekser blir laget i alle EU-land og på Island og i Norge. Inntil videre omfatter den norske HKPI 86 prosent av det private konsum. Prismaterialet i Norge er faktiske utsalgspriser den 15. i hver måned. Grunnlaget for beregningene er et utvalg på om lag 750 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser.

HKPI er en kjedet Laspeyre-indeks med desember som basismåned og har 1996 som publiseringsbasis (1996=100). Områder som foreløpig er utelatt fra HKPI er enkelte forsikringstjenester, helse- og utdanningstilbud berørt av offentlige overføringer og selveieres bokostnader.

Ny statistikk

Harmoniserte konsumprisindekser EU/EØS, januar 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Åse Nossum, tlf. 21 09 47 61, e-post: nos@ssb.no, eller Lasse Sandberg, tlf. 21 09 47 16, e-post: san@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 11, 1998