[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 3, 1998

Detaljomsetningsindeksen, november 1997:

Nedgang i omsetning av matvarer


Volumet av butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler gikk ned med 5,3 prosent i november 1997 sammenlignet med samme måned i 1996. November 1997 har en handledag mindre enn november 1996. For første gang publiseres også en varekonsumindeks sammen med detaljomsetningsindeksen.
Varekonsumindeksen viser en sesongjustert nedgang fra oktober til november på 1,2 prosent. Fra utgangen av 1996 til og med november 1997 økte varekonsumindeksen med 2 prosent, sesongjustert.

Varekonsumindeksen, eller utviklingen i husholdningenes kjøp av varer, blir hovedsakelig påvirket av utviklingen i detaljomsetningsindeksen. Det betyr at husholdningenes forbruk av både matvarer, klær og skotøy og varige konsumgoder som møbler med mer, er lavere i november enn i oktober når det er tatt hensyn til sesongvariasjoner. I tillegg til detaljomsetningsindeksen, blir husholdningenes kjøp av motorkjøretøyer, bensin, elektrisitet og fyringsoljer registrert. Fra oktober til november vokste bilkjøpene med om lag 5 prosent etter korreksjon for sesongvariasjoner. Også husholdningenes forbruk av elektrisitet viste en svak oppgang fra oktober til november, mens bensinforbruket derimot avtok.

Detaljomsetningsindeksen
At matvareomsetningen gikk ned i november bekreftes i butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger. Her gikk volumomsetningen ned med 12,0 prosent sammenlignet med november 1996.

Butikker med salg av andre nye varer (blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer) omsatte i volum 2,9 prosent mer i november 1997 enn i november 1996. For butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler er omsetningsveksten på 2,7 prosent i samme periode.

Volumet av detaljhandelen gikk ned med 2,3 prosent i november 1997 sammenlignet med november året før. Verdiindeksen gikk ned med 0,7 prosent mens prisindeksen steg med 1,6 prosent i samme periode. Detaljhandel i denne sammenheng er eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.

3 prosent økning i første 11 måneder
De første 11 månedene 1997 steg volumet av detaljhandelen med 3,1 prosent sammenlignet med samme periode 1996. Det er butikkhandel med andre nye varer som har steget mest, med 7,9 prosent. For butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler og detaljhandel utenom butikk er omsetningsveksten på henholdsvis 4,4 og 7,4 prosent i samme periode. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger og butikkhandel med bredt vareutvalg, gikk derimot ned med henholdsvis 4,5 og 0,3 prosent.

Sesongjustert indeks ned
Sesongjustert indeks for detaljhandel gikk ned med 2,6 prosent fra oktober til november 1997. Indekstallet for november var på 106,9 prosent. Av næringshovedgruppenene viste butikkhandel med nye varer størst endring med en nedgang på 3,8 prosent fra oktober til november 1997. Fra november 1996 til november 1997 var det en nedgang på 0,7 prosent i sesongjustert volumindeks totalt.

0,3 prosent endring fra foreløpige tall
Verdiindeksen for detaljhandel gikk ned med 0,7 prosent fra november 1996 til november 1997. Dette er 0,3 prosent større nedgang enn foreløpige tall som ble publisert 22. desember i fjor.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

Varekonsumindeks

Fra og med 1996 er detaljomsetningsindeksen publisert etter ny standard for næringsgruppering. Overgangen til den nye næringsstandarden medførte at detaljomsetningsindeksen ikke lenger inkluderte salg fra bensinstasjoner og salg av motorkjøretøyer. Dette førte til et ønske om å etablere en varekonsumindikator som i tillegg til detaljomsetningsindeksen tar hensyn til omsetning av bensin, biler og motorsykler.

Den månedlige varekonsumindeksen som publiseres for første gang nå i januar, tar i tillegg også hensyn til husholdningenes forbruk av elektrisk kraft og fyringsoljer. Varekonsumindeksen beregnes etter de samme metoder som husholdningenes varekonsum i det kvartalsvise nasjonalregnskapet og må tolkes som en indikator for husholdningenes kjøp av varer, både varige og ikke-varige.

Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden ved

utarbeidingen av varekonsumindikatoren. Kjøp av motorkjøretøyer beregnes ved hjelp av Vegdirektoratets opplysninger om førstegangsregistrerte personbiler og motorsykler, mens petroleumsstatistikken benyttes som kilde for kjøp av bensin og fyringsoljer. Husholdningenes elektrisitetskonsum estimeres ved hjelp av den månedlige elektrisitetsstatistikken.

Varekonsumindeksen er en volumindeks og vil bli publisert både sesongjustert og ujustert. Publiseringen skjer i nært samarbeid mellom Seksjon for nasjonalregnskap og Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk, og den vil bli omtalt i en felles artikkel i Ukens statistikk hver måned. Varekonsumindeksen vil ellers ligge på Internett sammen med detaljomsetningsindeksen. Mer informasjon:
Ann Lisbet Brathaug, tlf. 21 09 48 52, e-post: abr@ssb.no, eller Kristian Gimming, tlf. 21 09 44 17, e-post: kgi@ssb.no.

[Figur 3]

Figur 3: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-november 1997. 1995 =100


[Figur 4]

Figur 4: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Tabeller

* Tabell 01: Varekonsumindeksen. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Januar-november 1997. 1995
=100

Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, november 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no, eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 3, 1998