[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 50, 1997

Lastebilundersøkelsen, 3. kvartal 1997. Internasjonale transporter:

Økning i transportarbeidet


Transportarbeidet for norskregistrerte godsbiler utenlands økte med 7 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. I alt utgjorde transportarbeidet 781 millioner tonnkilometer.

Transportmengden gikk ned med 4,8 prosent i samme perioden, til 908 000 tonn. Tallene omfatter både transitt- og tredjelandstrafikk samt kabotasje. Nedgangen i transportmengden og økningen i transportarbeidet har sammenheng med at omfanget av de korte transportene ble noe redusert, blant annet til/fra Sverige og Danmark. Lengre transporter økte, blant annet til Italia og land utenom EU-området.

Mindre transportmengde
Det ble transportert 485 000 tonn gods fra Norge til utlandet på norske lastebiler i 3. kvartal i år. Dette er 5,2 prosent mindre enn i samme kvartalet året før. Det ble transportert 397 000 tonn til Norge, en nedgang på 7,8 prosent sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

Tredjelands- og kabotasjetransportene utgjorde drøyt 26 000 tonn. Dette tilsvarte en andel av den totale transportmengden på 2,9 prosent, mot 1,2 prosent i 3. kvartal 1996. Nesten 64 prosent av alt godset som ble fraktet til/fra Norge på norske biler i 3. kvartal i år, bestod av stykkgods og bearbeidede varer med mer.

Transportarbeidet i samband med eksport på norske biler utgjorde 427,2 millioner tonnkilometer. Dette er en økning på 2,5 prosent sammenlignet med 3. kvartal 1996. Tilsvarende utgjorde transportarbeidet ved import 322,5 millioner tonnkilometer. Dette er en økning på 6,1 prosent fra 3. kvartal i fjor.

Økt kjørelengde
Den totale kjørelengden med og uten last var på vel 5,1 millioner mil i 3. kvartal i år, mot 4,4 millioner mil i samme periode i fjor. Dette omfatter også kjøring i Norge på turer til og fra utlandet.

Til sammen utgjorde de norske transportene til og fra Sverige 57 prosent av den totale transportmengden og 33,3 prosent av transportarbeidet i 3. kvartal 1997. De tilsvarende andelene i 3. kvartal 1996 var henholdsvis 58,9 og 37,2 prosent.

Om statistikken
Undersøkelsen bygger på kjørerapporter fra et utvalg av norskregistrerte godsbiler i leiebiltransport med nyttelast 3,5 tonn og over, som driver internasjonal transport. Utvalget trekkes kvartalsvis fra Vegdirektoratets register over bedrifter med fellesskapstillatelse for kjøring på utlandet. På grunnlag av utvalget beregnes totaltall for norske godsbilers kjøring i internasjonal godstransport. De beregnede tallene vil være beheftet med en viss statistisk usikkerhet, og resultatene må derfor tolkes med varsomhet.

Statistikken omfatter ikke biler i egentransport. Heller ikke lastebiler, varebiler og kombinerte biler med nyttelast under 3,5 tonn. Dette antas imidlertid å ha relativt liten betydning for vurderingen av det totale transportomfanget. Slik undersøkelsen er lagt opp er det dessuten vanskelig å fange opp kjøringen til norskregistrerte biler som er stasjonert i utlandet for et lengre tidsrom. Dette kan særlig ha betydning for vurderingen av omfanget av kabotasjetransporten. Kjøring som skjer direkte fra Norge til et land utenom EU fanges heller ikke opp.

Internasjonal transport: Omfatter kjøring til/fra Norge, det vil si hvor av- eller pålessing skjer i Norge, transittrafikk samt tredjelands- og kabotasjekjøring. Kabotasje: Transport innenfor et annet land enn der bilen er regist-rert. Tredjelandskjøring: Transport mellom to utland. Transportmengde: Bruttovekten av det gods som blir transportert, medregnet emballasje. Transportarbeid (tonnkilometer): Transportmengden for én tur multiplisert med kjørt distanse. Nyttelast: Den maksimalt tillatte godsmengden bilen er registrert for.

[Figur 3]

Figur 3: Transportarbeid med norske godsbiler i utenlandstransport. 1996-1997. Kvartal


Tabeller

* Tabell 6-1: Internasjonale transporter. Transportmengde, transportarbeid og kjøretøykilometer. Kvartal

* Tabell 6-2: Internasjonale transporter. Transportmengde. Kvartal. 1 000 tonn


* Tabell 6-3: Internasjonale transporter. Transportarbeid. Kvartal. Millioner tonnkilometer


* Tabell 6-4: Internasjonale transporter fra Norge. Transportmengde og transportarbeid Kvartal


* Tabell 6-5: Internasjonale transporter til Norge. Transportmengde og transportarbeid. Kvartal


* Tabell 6-6: Internasjonale transporter fra Norge. Transportmengde og transportarbeid, etter varegruppe. Kvartal


* Tabell 6-7: Internasjonale transporter til Norge. Transportmengde og transportarbeid, etter varegruppe. Kvartal


Ny statistikk

Lastebilundersøkelsen, 3. kvartal 1997. Internasjonale transporter.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Hovedtall vil i tillegg bli publisert i Norges offisielle statistikk (NOS) Samferdselsstatistikk. Mer informasjon: Asbjørn Wethal, tlf. 62 88 54 15, e-post: aww@ssb.no, eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 50, 1997